PHARE

02.12.2014. 19:09

Eiropas Savienības Phare programma ir nozīmīgākais neatmaksājamās finansiālās palīdzības instruments Centrāleiropai un Austrumeiropai. Tā tika izveidota 1989. gadā, lai atbalstītu ekonomiskās un politiskās pārmaiņas šajā reģionā. Kopš 1997.gada, sekojot Luksemburgas Eiropas Padomes lēmumam uzsākt paplašināšanās procesu ar jaunām dalībvalstīm, Phare programmas mērķis ir palīdzēt kandidātvalstīm sagatavoties dalībai ES.

Phare programma sastāv no Nacionālās programmas, Pārrobežu sadarbības programmas un Daudzvalstu programmas. Phare Nacionālās programmas ietvaros atbalsts tiek koncentrēts uz institūciju stiprināšanu un investīcijām, lai pārņemtu ES likumdošanu. Kopš 2000.gada Phare atbalsta investīcijas ekonomiskajā un sociālajā izlīdzināšanā.

Institūciju stiprināšana, kurai tiek novirzīti 30% ikgadējā Phare finansējuma, ietver pasākumus, kas atbalsta valsts pārvaldes institūciju darbības pārkārtošanu un uzlabošanu. Twinning (ES dalībvalstu un kandidātvalstu administrāciju sadarbības projekti) ir galvenais instruments institūciju stiprināšanas jomā. Ar Twinning palīdzību kandidātvalstīm tiek piedāvāts izmantot ES dalībvalstu administratīvo un tehnisko kompetenci pieredzes pārņemšanā.

Investīciju acquis pārņemšanai sadaļai tiek novirzīti 70% Phare finansējuma. Sadaļas ietvaros tiek atbalstītas investīcijas, kas nodrošina Kopienas likumdošanas pārņemšanu un standartu ieviešanu tādās jomās kā, piemēram, tiesu sistēma un korupcija, finansu vadība un nodokļu politika, lauksaimniecība.

Investīcijas ekonomiskajā un sociālajā izlīdzināšanā atbalsta pasākumus ar mērķi veicināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu gan starp kandidātvalstīm un ES dalībvalstīm, gan arī kandidātvalstu teritoriju iekšienē. Vienlaicīgi, šī Phare sadaļa palīdz kandidātvalstīm apgūt ES Struktūrfondu darbības procedūras un mehānismus.

Phare Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiek atbalstīti pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības projekti ar līdzīgām institūcijām Baltijas jūras reģionā. Tiek atbalstīti arī infrastruktūras projekti, kam ir ietekme uz reģiona attīstību.

Vienlaicīgi, Latvijai ir iespēja piedalīties un saņemt atbalstu no ES Phare daudzvalstu programmām, kā, piemēram, CREDO, ACCESS, Tieslietu un iekšlietu programma, TAIEX.

Laikā no 1992. līdz 1999.gadam Latvijai no Phare programmas piešķirti 248.2 miljoni eiro. Laikā no 2000. līdz 2006.gadam Latvija no Phare programmas ik gadu saņem aptuveni 30 miljonus eiro. Tradicionāli, Latvijā Phare atbalsts tiek piešķirts likumdošanas saskaņošanai ar acquis communautaire, sabiedrības integrācijai un Austrumu robežas nostiprināšanai. Phare devusi ieguldījumu tādu sektoru kā, piemēram, lauksaimniecība, vide un transports (līdz 2000.gadam) attīstībā.

Skat. arī informāciju Eiropas Komisijas mājas lapā.