ISPA

02.12.2014. 19:09

ISPA ir Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finansu instruments. Tas izveidots 2000.gadā, lai palīdzētu ES kandidātvalstīm sagatavoties darbam ar ES Kohēzijas fondu. ISPA atbalsta lielus infrastruktūras projektus vides un transporta sektorā, izvirzot trīs galvenās prioritātes:

  • iepazīstināt kandidātvalstis ar ES politiku un procedūrām transporta un vides jomā;
  • palīdzēt kandidātvalstīm pietuvināties ES vides standartiem;
  • savienot kandidātvalstu transporta tīklus ar ES transporta infrastruktūru.

Vides sektorā ISPA palīdzība tiek izmantota, lai kandidātvalstis sasniegtu atbilstību ES likumdošanai un tuvinātos ES standartiem vides jomā. Atbalsts tiek izmantots ES likumdošanas ieviešanai, kam nepieciešamas lielas investīcijas un kas risina smagākās vides problēmas tādās jomās kā dzeramā ūdens apgāde, notekūdeņu attīrīšana, cieto atkritumu apsaimniekošana un gaisa piesārņojums.

Latvijas Nacionālā ISPA stratēģija vides sektoram (2000-2006) kā prioritātes nosaka ūdensapgādes un notekūdeņu saimniecības, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un gaisa kvalitātes uzlabošanu un attīstību.

Transporta sektorā ISPA sniedz palīdzību kandidātvalstu transporta infrastruktūras atjaunošanai un būvniecībai un tās savienošanai ar ES transporta tīkliem.

Latvijas Nacionālā ISPA stratēģija 2000-2006.gadam ietver prioritātes visos transporta apakšsektoros- autoceļi, dzelzceļi, ostas un lidostas, taču galvenā uzmanība ir pievērsta Via Baltica autoceļu koridora attīstībai un uzlabošanai un Austrumu- Rietumu dzelzceļa koridora modernizācijai.

ISPA kopējais budžets laika posmam no 2000. līdz 2006.gadam ir 1040 miljoni eiro gadā. Latvijai ir tiesības saņemt 3,5- 5,5,% no kopējā ISPA budžeta katru gadu.