Pievienošanās ES līgums

02.12.2014. 19:09

Pievienošanās ES līgums

Līguma anotācija

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(Pamatdokuments, kas nosaka, ka Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti)

(Word .doc formātā 51Kb)

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

(Pievienošanās līguma sastāvdaļa, kur noteikti kandidātvalstu pievienošanās nosacījumi un citi būtiski noteikumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības paplašināšanos, piemēram, dalībvalstu balsu skaits Padomē, komisāru skaits katrai dalībvalstij Eiropas Komisijā, deputātu vietu skaits Eiropas Parlamentā u.c.)

(Word .doc formātā 62Kb)

Pielikumi

I pielikums: Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti
Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti
atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanās ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās
(minēti Pievienošanās akta 3. pantā)

(Pielikums uzskaita Šengenas acquis (Šengenas līgums un uz tā pamata izdotā 1990. gada 19.jūnija Šengenas konvencija, kā arī citi Šengenas līgumu iedzīvinošie normatīvie akti), kas pēc iestāšanās ES uzreiz būs saistošs kandidātvalstīm.

Pārējie Šengenas acquis noteikumi katrā konkrētajā jaunajā dalībvalstī ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad ir konstatēts, ka attiecīgajā jaunajā dalībvalstī ir izpildīti visi nosacījumi, kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai. Šie Šengenas acquis noteikumi varētu kļūt saistoši jaunajām dalībvalstīm 2007.-2008. gadā.)

(Word .doc formātā 62.5Kb)

II pielikums: Pievienošanās akta 20. pantā minētais saraksts

(Eiropas Savienības sekundāro tiesību aktu (lēmumi, direktīvas, regulas) tehniskie pielāgojumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to piemērošanu līdz ar jaunu dalībvalstu dalību Eiropas Savienībā)

1. Brīva preču aprite

(Word .doc formātā 501Kb)

(Word .doc formātā 776Kb)

(Word .doc formātā 334Kb)

2. Personu pārvietošanās brīvība

(Word .doc formātā 246Kb)

(Word .doc formātā 516Kb)

(Word .doc formātā 667Kb)

3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība

(Word .doc formātā 71.5Kb)

4. Uzņēmējdarbības tiesības

(Word .doc formātā 109Kb)

5. Konkurences politika

(Word .doc formātā 51.5Kb)

6. Lauksaimniecība

(Word .doc formātā 509Kb)

(Word .doc formātā 711Kb)

7. Zivsaimniecība

(Word .doc formātā 67.5Kb)

8. Transporta politika

(Word .doc formātā 152Kb)

(Word .doc formātā 690Kb)

(Word .doc formātā 70.5Kb)

(Word .doc formātā 4.33Mb)

(Word .doc formātā 4.04Mb)

(Word .doc formātā 1.14Mb)

(Word .doc formātā 1.29Mb)

(Word .doc formātā 1.57Mb)

(Word .doc formātā 189Kb)

(Word .doc formātā 40Kb)

9. Nodokļu politika

(Word .doc formātā 147Kb)

10. Statistika

(Word .doc formātā 306Kb)

11. Sociālā politika un nodarbinātība

(Word .doc formātā 41.5Kb)

12. Enerģētika

(Word .doc formātā 915Kb)

(Word .doc formātā 1.36Mb)

13. Mazie un vidējie uzņēmumi/

14. Izglītība un apmācība

(Word .doc formātā 36Kb)

15. Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija

(Word .doc formātā 105Kb)

16. Vide

(Word .doc formātā 524Kb)

17. Patērētāju tiesību un veselības aizsardzība/

18. Sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā

(Word .doc formātā 313Kb)

(Word .doc formātā 332Kb)

(Word .doc formātā 232Kb)

(Word .doc formātā 575Kb)

(Word .doc formātā 124Kb)

(Word .doc formātā 9.48Mb)

(Word .doc formātā 389Kb)

(Word .doc formātā 541Kb)

(Word .doc formātā 252Kb)

(Word .doc formātā 4.41Mb)

(Word .doc formātā 29Kb)

(Word .doc formātā 143Kb)

19. Muitas savienība

(Word .doc formātā 186Kb)

20. Ārējās attiecības

(Word .doc formātā 188Kb)

21. Kopējā ārpolitika un drošības politika

(Word .doc formātā 59Kb)

22. Iestādes

(Word .doc formātā 35.5Kb)

III pielikums: Pievienošanās akta 21. pantā minētais saraksts

(Nepieciešamie grozījumi Eiropas Savienības sekundārajos tiesību aktos, kas izriet no jauno dalībvalstu pievienošanās)

(Word .doc formātā 84Kb)

IV pielikums: Pievienošanās akta 22. pantā minētais saraksts

(Nepieciešamie grozījumi Eiropas Savienības primārajos tiesību aktos, kas izriet no jauno dalībvalstu pievienošanās)

(Word .doc formātā 231Kb)

V pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Čehijas Republika

(Pārejas periodi, kas paredzēti Čehijas Republikai)

(Word .doc formātā 156Kb)

VI pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Igaunija

(Pārejas periodi, kas paredzēti Igaunijai)

(Word .doc formātā 124Kb)

VII pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais sarakts: Kipra

(Pārejas periodi, kas paredzēti Kiprai)

(Word .doc formātā 67.5Kb)

(Word .doc formātā 498Kb)

VIII pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Latvija

(Pārejas periodi, kas paredzēti Latvijai)

(Word .doc formātā 153Kb)

(Word .doc formātā 117Kb)

IX pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Lietuva

(Pārejas periodi, kas paredzēti Lietuvai)

(Word .doc formātā 133Kb)

(Word .doc formātā 3.71Mb)

X pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Ungārija

(Pārejas periodi, kas paredzēti Ungārijai)

(Word .doc formātā 263Mb)

XI pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Malta

(Pārejas periodi, kas paredzēti Maltai)

(Word .doc formātā 183Kb)

(Word .doc formātā 1.93Mb)

XII pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija

(Pārejas periodi, kas paredzēti Polijai)

(Word .doc formātā 374Kb)

(Word .doc formātā 4.16Mb)

(Word .doc formātā 687Kb)

XIII pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovēnija

(Pārejas periodi, kas paredzēti Slovēnijai)

(Word .doc formātā 104Kb)

(Word .doc formātā 1.98Mb)

XIV pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovākija/

(Pārejas periodi, kas paredzēti Slovākijai)

XV pielikums: Maksimālās papildu apropriācijas, kas minētas Pievienošanās akta 32. panta 1. punktā/

(ES budžeta programmu finansēšanai jaunajās dalībvalstīs paredzētie līdzekļi)

XVI pielikums: Pievienošanās akta 52. panta 1. punktā minētais saraksts/

(Ar pamatlīgumiem un Padomes izveidoto komiteju un darba grupu uzskatījums, kurās jauno locekļu pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to locekļu pilnvaru termiņu, kas ir attiecīgās komitejas, grupas vai citas struktūras locekļi pievienošanās brīdī)

XVII pielikums: Pievienošanās akta 52. panta 2. punktā minētais saraksts/

(Eiropas Komisijas izveidoto komiteju un darba grupu uzskatījums, kurās jauno locekļu pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to locekļu pilnvaru termiņu, kas ir attiecīgās komitejas, grupas vai citas struktūras locekļi pievienošanās brīdī)

XVIII Pielikums: Pievienošanās akta 52. panta 3. punktā minētais saraksts

(Komiteju uzskaitījums, kuru sastāvs pēc pievienošanās tiek pilnībā atjaunots)

(Word .doc formātā 190Kb)

Protokoli

(Dažāda rakstura protokoli, kas pievienoti Pievienošanās aktam, piemēram, par Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā un tērauda rūpniecību Polijā un Čehijā)

(Word .doc formātā 259Kb)

Nobeiguma akts

(Nobeiguma akts satur dalībvalstu un kandidātvalstu valdību deklarācijas, kā arī Eiropas Komisijas deklarāciju. Bez deklarācijām Nobeiguma aktam pievienota Vienošanās par informācijas apmaiņu un apspriešanās procedūru laikā starp Pievienošanās līguma parakstīšanu un tā stāšanos spēkā)

(Word .doc formātā 169Kb)