Eiropas Savienība

25.01.2021. 10:25

2021. gada pirmajā pusgadā Eiropas Savienības (ES) Padomē prezidē Portugāle. Šī ir Portugāles ceturtā prezidentūra kopš pievienošanās ES (tobrīd – Eiropas Ekonomikas kopiena) 1986. gadā. Portugāles prezidentūras moto ir “Laiks gūt rezultātus – taisnīga, zaļa un digitāla atlabšana”.

Portugāles prezidentūra izvēlējusies trīs prioritārus virzienus, kas sevī iekļauj arī jautājumus par attiecībām ar Apvienoto Karalisti, COVID-19 dimensiju un ekonomiskās attīstības veicināšanu.

1. Veicināt Eiropas atveseļošanos, izmantojot klimata un digitālās pārejas.

Uzsvars tiks likts uz veiksmīgu Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2021.- 2027. gadam un ES nākamās paaudzes instrumentu (NextGen) ieviešanu; ES Zaļā kursa īstenošanu un ES digitālās pārejas paātrināšanu.

2. Īstenot Eiropas Savienības sociālo pīlāru kā galveno elementu taisnīgas un iekļaujošas klimata un digitālās pārejas nodrošināšanai.

Liela uzmanība tiks pievērsta Eiropas sociālo tiesību nozīmei pilsoņu dzīvē. 7.- 8. maijā Porto tiks organizēts Sociālais samits, lai dotu politisku impulsu Eiropas sociālo tiesību pīlāra un attiecīgā rīcības plāna īstenošanai, vienlaikus pievēršoties pandēmijas sociālajai dimensijai. ES noturība ir atkarīga no tās pamatvērtību stiprināšanas. Tiks strādāts, lai aizstāvētu un nostiprinātu tiesiskumu, apkarotu visa veida diskrimināciju, veicinātu plurālismu plašsaziņas līdzekļos un cīnītos pret dezinformāciju.

3. Stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju, saglabājot Eiropas atvērtību pasaulei.

Fokuss būs vērsts uz Eiropas starptautisko līderību tirdzniecībā, kā arī uz Eiropas autonomijas aizsargāšanu, diversificējot Eiropas ražošanu, Eiropas Savienības ārējos piegādātājus un pasaules piegādes ķēdes, lai mazinātu Eiropas Savienības atkarību kritiskajām precēm un tehnoloģijām.

Detalizētāka informācija par Portugāles prezidentūras prioritātēm angļu valodā pieejama šeit.

Latvijai būtiskākie jautājumi Portugāles prezidentūras ietvaros:

  • Ar ES daudzgadu budžetu 2021. – 2027. gadam un Atveseļošanas instrumenta finansējumu saistīto sekundāro aktu pieņemšana.
  • Īpaši svarīgi ir pabeigt darbu pie Eiropas Savienošanas instrumenta regulas, kas nodrošinās finansējumu Rail Baltica projektam.
  • Vienota un ambicioza klimata politika.
  • Godīga ES konkurētspējas politika un funkcionējošs Vienotais tirgus un tā digitalizācija. Ambiciozi priekšlikumi digitālajā jomā.
  • Tiesiskums un demokrātisko sistēmu aizsardzība.
  • Ciešas attiecības ar Apvienoto Karalisti (AK) un ES-AK noslēgto līgumu izpilde.
  • ES globālā loma un multilaterālisma stiprināšana, īpaši ES kaimiņu reģionos. Drošības stiprināšana sadarbībā ar NATO.