Īstenotie attīstības sadarbības projekti

05.07.2017. 15:52

Ukraina ir Latvijas attīstības sadarbības partnervalsts kopš 2007.gada.  Kopš 2014.gada Ukraina ir Latvijas galvenā atbalsta saņēmēja attīstības sadarbības politikā. 2016.gadā tās drošībā un attīstībā investēti vairāk nekā 40% no Ārlietu ministrijai piešķirtā divpusējā attīstības sadarbības finansējuma. Primārās sadarbības jomas iekļauj labu pārvaldību un likuma varas stiprināšanu, atbalsta sniegšanu demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai, reģionālo attīstību, izglītības sektora attīstību, finanšu decentralizāciju un teritoriālo sadarbību, kā arī lauksaimniecības sektora attīstību un eksportspējas stiprināšanu.

Kopējais Latvijas sniegtais atbalsts Ukrainas attīstībai 2016.gadā bija ap 440 000 EUR (2015.gadā - 520 000 EUR, savukārt 2014.gadā - 490 000 EUR).

2016.gadā īstenotie attīstības sadarbības projekti ar Ukrainu

2016. gadā Ukrainā Ārlietu ministrija atbalstīja deviņus projektus. Seši no tiem tika ieviesti Ukrainā un trīs – Austrumu partnerības reģionā.

Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai

Sabiedrības līdzdalības fonds (Mana balss) īstenoja projektu “Pieredzes pārnešana elektroniskā demokrātijas rīka izveidē Ukrainā”. Izveidots nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, lai rīku veiksmīgi ieviestu Ukrainā.

Laba pārvaldība, decentralizācija

VARAM īstenoja projektu “Atbalsts Ukrainas apgabaliem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā un veicināšanā”. Tika atbalstītas Ukrainas vietējo pašvaldību pārvaldes reformas, veicinot decentralizācijas procesus, veidojot konstruktīvu dialogu ar likumdevēja institūcijām un sekmējot labu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību.

Valsts kontrole īsteno projektu Ukrainā, Moldovā un Gruzijā, lai stiprinātu šo valstu Augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē. Projekts tiek īstenots kopā ar Zviedriju.

Valsts kanceleja īstenoja projektu Gruzijā un Ukrainā, lai veicinātu labas pārvaldības reformu īstenošanu un celtu institūciju kapacitāti.

Atbalsts lauksaimniecībai

Biedrība “Latvijas Zaļās kustība” īstenoja projektu “Jaunas perspektīvas Ilgtspējīgas lauku ekonomikas plānošanā Ukrainas reģionos”. Atbalsts Ukrainas Vienotās un visaptverošās lauksaimniecības un lauku attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam ieviešanā – jautājumos, kas skar dzīves kvalitātes un ekonomisko aktivitāšu diversifikāciju lauku telpā un kopienu virzītu lauku attīstību.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” īstenoja projektu “Mazo un vidējo piena lopkopības saimniecību kapacitātes celšana ES kvalitātes standartu sasniegšanai Čerņigovas reģionā”. Palīdzība maziem un vidējiem uzņēmējiem palīdz samazināt sociālo nevienlīdzību un stiprina Ukrainas sabiedrību demokrātijas virzienā.

Cīņa pret korupciju

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” īstenoja projektu “Pretkorupcijas politikas ieviešanas mehānismu stiprināšana Ukrainā – Latvijas pieredze Ukrainai politisko partiju finanšu kontroles uzraudzībā”. Projekta ietvaros Delna dalījās zināšanās un praktiskā pieredzē par korupcijas mazināšanu politisko partiju finansēšanas jomā valsts un nevalstiskajā sektorā, atbalstot Ukrainas aktuālo valsts pārvaldes reformu īstenošanu. Abpusējo vizīšu rezultātā tika izveidota rokasgrāmata angļu un ukraiņu valodā par korupcijas mazināšanu politisko partiju finanšu kontroles jomā valsts un nevalstiskajā sektorā

Izglītība

Kopš 2014. gada Rīgas Juridiskā augstskola katru semestri īsteno apmācību programmu Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģiona valstu valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju studijām Latvijā Eiropas tiesībās un ekonomikā. Programma ietver teorētiskas un praktiskas apmācības par ES kopīgo ārējo un drošības politiku, patvēruma un migrācijas politiku, diplomātiju un starptautiskajām attiecībām, kā arī pieredzes apmaiņu Latvijas un ES institūcijās. Kopš 2014. gada programmā piedalījušies arī 14 pārstāvji no Ukrainas. 

Latvijas Universitāte piešķīra stipendijas Ukrainas studentiem dalībai pavasara skolā “EU Semester in Riga” (atbalstīts kopš 2015. gada). Ar projektu tiek sniegts ieguldījums demokrātijas attīstībā Ukrainā un nākamo reformas īstenotāju profesionalitātē, kā arī tiek veicināta divpusējo kontaktu veidošanās.

Latvija arī turpmāk sniegs atbalstu Ukrainai reformu īstenošanā. 2017. gadā plānots uzsākt jaunu projektu īstenošanu, kā arī turpināt atbalstīt daļu no jau iesāktajām aktivitātēm.

ĀM līdzfinansēs divus projektus, kas guvuši atbalstu ASV jauno donoru programmas ietvaros. Viena projekta mērķis ir Ukrainas lauksaimniecības eksportspējas stiprināšanā, attīstot lauku konsultāciju tīklu. Otra projekta mērķis ir atbalstīt cīņu ar korupciju, veicinot partiju finansēšanas sistēmas caurspīdību.

ĀM turpinās atbalstīt Rīgas Juridiskās Augstskolas apmācību programmas Eiropas Kaimiņpolitikas un Centrālāzijas valstu pārstāvjiem sadarbībā ar piesaistītajiem donoriem, kā arī Ukrainas pārstāvju dalību pavasara skolā “EU Semester in Riga”. Tāpat atbalstīsim Gruzijas, Moldovas un Ukrainas Augstāko revīzijas iestāžu spējas caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē.