Vidēja termiņa programma sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm

28.01.2016. 14:32

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Ķīna, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Melnkalne, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija un Slovēnija (turpmāk “Dalībnieki”) izsaka atzinību par ievērojamo progresu, kas sasniegts sadarbībā starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm (turpmāk “16+1 sadarbība”) un atzīst, ka 16+1 sadarbība turpina veicināt attiecības starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas (turpmāk “CAE”) valstīm, dot ieguldījumu daudzpusīgā un līdzsvarotā Ķīnas un ES Visaptverošas stratēģiskās partnerības attīstībā.

Dalībnieki pauž gatavību formulēt Vidēja termiņa programmu sadarbībai starp Ķīnu un CAE valstīm (turpmāk “Programma”), uzskatot Ķīnas-ES Stratēģiskās sadarbības programmu Agenda 2020 par pamatnostādņu dokumentu Ķīnas un ES attiecībās, un saskaņā ar Ķīnas un CAE valstu premjerministru tikšanās preses paziņojumu, Ķīnas Divpadsmit pasākumiem draudzīgas sadarbības veicināšanai ar CAE valstīm, Bukarestes vadlīnijām sadarbībai starp Ķīnu un CAE valstīm un Belgradas vadlīnijām sadarbībai starp Ķīnu un CAE valstīm.

Programmas mērķis ir uzlabot 16+1 sadarbību un tālāk atraisīt tās potenciālu, nosakot virzienus un prioritātes 16+1 sadarbībai no 2015. līdz 2020. gadam. Pamatojoties uz savstarpēju suverenitātes un teritoriālās integritātes ievērošanu un izpratni par otras puses attīstības ceļa izvēli, Dalībnieki aktīvi īstenos Programmu, ņemot vērā savus apstākļus, vajadzības un prioritātes, vienlīdzīgās konsultācijās izmantojot priekšrocības. ko sniedz savstarpēji papildinoša un abpusēji izdevīga sadarbība. Par iespēju iesaistīt citus partnerus konkrētos 16+1 projektos un aktivitātēs tiks lemts, pamatojoties uz vienprātības principu. Dalībnieki īstenos sadarbību saskaņā ar savu valstu tiesību aktiem. ES dalībvalstis īsteno sadarbību, kas atbilst ES tiesību aktiem un politiku, kura izriet no dalības ES. Programmas īstenošana tiks izskatīta ikgadējā galotņu sanāksmē.

16+1 sadarbības mērķis būs virzīt nozīmīgus nacionālus un reģionālus projektus. Tā vietā, lai aizstātu esošos divpusējās sadarbības mehānismus vai platformas, šī sadarbība tiecas tos papildināt un nostiprināt, lai uzlabotu un paplašinātu sadarbību starp Ķīnu un 16 CAE valstīm. 16+1 sadarbība attīstīs sinerģiju ar galvenajām ES iniciatīvām un plāniem un dos ieguldījumu Ķīnas un ES partnerattiecībās mieram, izaugsmei, reformām un civilizācijai. Dalībnieki apsveic un atbalsta Ķīnas un ES Savienojamības platformas izveidi. 16+1 sadarbība pilnībā izmantos iespējas, ko piedāvā "Vienas jostas un Viena ceļa" iniciatīva, lai pastāvīgi paplašinātu sadarbību un savukārt dotu ieguldījumu šajā iniciatīvā.

Ikgadējai 16+1 augstākā līmeņa sanāksmei ir galvenā loma 16+1 sadarbībā, izstrādājot ikgadējās vadlīnijas, nosakot galvenos sasniedzamos rezultātus un sadarbības gaitā savlaicīgi atrisinot aktuālos jautājumus. ES līderi vai viņu pārstāvji ir aicināti piedalīties Ķīnas un CAE valstu galotņu sanāksmē.

16+1 nacionālo koordinatoru sanāksme tiks organizēta divas reizes gadā pārmaiņus Ķīnā un vienā no CAE valstīm. Dalībnieki apsveic un atbalsta Sekretariātu sadarbībai starp Ķīnu un CAE valstīm (turpmāk “Sekretariāts”) tā centienos uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu. Tiks izveidots mehānisms Sekretariāta, tā dalīborganizāciju un CAE valstu vēstniecību Ķīnā ceturkšņa sanāksmēm. Dalībnieki apsveic un augstu vērtē to, ka Ķīnas Ārlietu ministrijā iecelts īpašais pārstāvis Ķīnas un CAE valstu sadarbības lietās.

Nozaru sadarbības asociācijas kalpo kā balsti 16+1 sadarbībai pēc nozarēm. Tiks pilnībā izmantotas esošo asociāciju iespējas un, kad izveidosies piemēroti apstākļi, tiks rosināta jaunu platformu izveide. Šīs asociācijas informēs Nacionālo koordinatoru sanāksmi par jaunumiem nozaru sadarbībā.

I. Ekonomiskā sadarbība

. Ķīna un CAE valstis turpinās veicināt savstarpējās investīcijas un tirdzniecību un centīsies padarīt tirdzniecības un investīciju attiecības par vienu no dinamiskākajiem izaugsmes aspektiem 16+1 sadarbībā.

2. Ķīnas un CAE valstu ministru sanāksme par tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības veicināšanu tiks organizēta reizi divos gados.

3. Uzņēmumi ir aicināti aktīvi iesaistīties 16+1 ekonomiskajā sadarbībā un tirdzniecībā. Tiek atbalstīta uzņēmumu piedalīšanās izstādēs un gadatirgos, un rosinātas savstarpējas vizītes un biznesa delegāciju apmaiņa.

4. Tiks veicināta pārrobežu e-komercija un citi jauni biznesa modeļi, un attīstītas jaunas jomas tirdzniecības paplašināšanai.

5. Dalībnieki atzīst mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) svarīgo nozīmi tirdzniecības un investīciju attiecību uzlabošanā. Dalībnieki stiprinās pieredzes apmaiņu un dialogu par MVU politiku, izpētīs iespējas pēc vajadzības organizēt Ķīnas un CAE valstu konsultācijas MVU politikas jautājumos un palīdzes Ķīnas un CAE valstu MVU izveidot savstarpējus kontaktus.

6. Dalībnieki apsveic un atbalsta Varšavā bāzētās Ķīnas un CAE valstu Biznesa padomes un Ķīnas un CAE valstu Investīciju veicināšanas aģentūru kontaktmehānisma nozīmi attiecīgās informācijas apmaiņā, kā arī jaunu uzņēmumu sasvstarpējo kontaktu un tīklošanas iespēju veicināšanā un izveidošanā.

7. Dalībnieki savās valstīs veicinās pārredzamu, atvērtu tirgu un vienlīdzīgus darbības nosacījumus, kā arī iestāsies pret protekcionismu visos tā veidos. Uzskatot divpusējās investīcijas par galveno prioritāti, Dalībnieki atbalsta vērienīga un visaptveroša Ķīnas un ES investīciju nolīguma noslēgšanu.

II. Sadarbība savienojamības jautājumos

8. Dalībnieki strādās, lai veicinātu drošu un efektīvu sauszemes, jūras un gaisa maršrutu tīklu, attīstot savienojamību starp galvenajiem transporta pārvadiem, savienojumiem un projektiem, un kopīgi veidos Jauno Eirāzijas sauszemes tilta ekonomisko koridoru. Šādā veidā Dalībnieki cer sniegt jaunu ieguldījumu Eirāzijas savienojamībā.

9. Dalībnieki veicina un atbalsta sinerģiju starp 16+1 sadarbību savienojamības jomā un ES transporta tīkla prioritātēm, un to paplašināšanu līdz Rietumbalkāniem.

10. Dalībnieki atzinīgi novērtē Budapeštas–Belgradas dzelzceļa līnijas modernizāciju un veltīs pūles, lai izveidotu Ķīnas un Eiropas sauszemes un jūras kravu ekspreša līniju, lai stiprinātu sadarbību reģionālās savienojamības jomā. Tiks izveidota Ķīnas un CAE valstu asociācija sadarbībai transporta un infrastruktūras jomā.

11. CAE valstis tiek aicinātas sadarboties ar Ķīnas pusi, lai paplašinātu pieredzes apmaiņu un sadarbību loģistikas nozarē un palielinātu dzelzceļa konteineru pārvadājumu apjomu starp Ķīnu un Eiropu. Tiks izveidota Ķīnas un CAE valstu asociācija sadarbībai loģistikas jomā.

12. Dalībnieki pastiprinās sadarbību infrastruktūras, tostarp ceļu, dzelzceļu, ostu, lidostu, telekomunikācijas un naftas un gāzes cauruļvadu tīklu attīstībā, ņemot vērā pašreizējās ES līmeņa politiskās saistības un prioritātes.

13. Dalībnieki paplašinās apmaiņu un sadarbību jomās, kas saistītas ar civilo aviāciju, un, ja nepieciešams, Eiropas kopējās aviācijas telpas kontekstā.

14. Tiks stiprināta sadarbība muitas formalitāšu vienkāršošanā un paplašināta informācijas izplatīšana un apmaiņa. Nosacījumiem atbilstošas CAE valstis tiek aicinātas piedalīties Ķīnas un ES Viedo un drošo tirdzniecības ceļu pilotprojektā un citos sadarbības projektos, ko realizē atbilstoši Ķīnas un ES Stratēģiskajam muitas sadarbības ietvaram.

III. Sadarbība rūpniecisko jaudu attīstībā un iekārtu ražošanā

15. Dalībnieki stiprinās sadarbību attiecībā uz iekārtu ražošanu, tostarp attiecībā uz dzelzceļa transporta iekārtām, elektroenerģijas ražošanas iekārtām, celtniecības tehniku, kuģu un okeāna mašīnbūves iekārtām, aviāciju un automobiļiem, un padziļinās sadarbību augstas kvalitātes rūpniecisko jaudu attīstības jomā, tostarp naftas ķīmijas un ķīmiskajā rūpniecībā, dzelzs un tērauda, krāsaino metālu, celtniecības materiālu un dzelzceļu jomās.

16. Ķīna un CAE valstis tiek rosinātas izstrādāt kopīgus kodolenerģijas projektus, pamatojoties uz pārredzamības un atbildības principu.

17. Dalībnieki stiprinās sadarbību hidroenerģijas, vēja enerģijas un citu atjaunojamās enerģijas veidu jomās.

18. Dalībnieki tiek aicināti un atbalstīti stiprināt sadarbību industriālajos parkos un brīvajās ekonomiskajās zonās, kā arī sadarbību visā rūpnieciskās ražošanas ķēdē.

19. Dalībnieki aktīvi pētīs sadarbības iespējas, iesaistot trešās puses, un nodrošinās vairāk sadarbības iespēju rūpniecības jaudu attīstības un iekārtu ražošanas jomās.

20. Dalībnieki apsveic un atbalsta iniciatīvu izveidot Centru dialogam par enerģētikas projektiem.

IV. Finanšu sadarbība

21. Dalībnieki pieliks lielākas pūles, lai optimizētu investīciju un finansēšanas sadarbības ietvaru, izstrādātu inovatīvus finanšu sadarbības modeļus, atbalstītu sadarbību reālas ekonomijas un augstas kvalitātes sadarbības programmās, lai nodrošinātu stingru atbalstu 16+1 sadarbībai.

22. Dalībnieki pētīs iespējas pilnībā izmantot īpašo kredītlīniju 10 miljardu ASV dolāru apjomā, izveidot 3 miljardu ASV dolāru investīciju fondu un izveidot Ķīnas juaņu fondu, lai atbalstītu 16+1 sadarbību. Tiks uzsākts Ķīnas un CAE valstu Investīciju sadarbības fonda otrais posms.

23. Tiek veicināta Ķīnas un CAE valstu sadarbība valūtas mijmaiņas darījumos, norēķinos vietējā valūtā un finanšu regulējumā. Dalībnieki atbalsta maksājumu Ķīnas juaņās organizāciju CAE valstīs.

24. Kvalificētas Ķīnas un CAE valstu finanšu institūcijas tiek atbalstītas atvērt filiāles viena otras valstī un īstenot plašu biznesa sadarbību.

25. Dalībnieki izskatīs un apspriedīs iespēju izveidot Ķīnas un CAE valstu finanšu uzņēmumu.

26. Sadarbība ar Āzijas Infrastruktūras investīciju banku, Zīda ceļa fondu, Eiropas Investīciju banku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un citām valsts, reģionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām tiek apsveikta un atbalstīta. Dalībnieki atbalsta sinerģiju starp attiecīgajām Ķīnas iniciatīvām un Investīciju plānu Eiropai.

V. Sadarbība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kvalitātes pārbaudē

27. Dalībnieki strādās, lai saglabātu straujā pieauguma dinamiku lauksaimniecības un kvalitātes pārbaudes jomā.

28. Dalībnieki pilnībā iesaistīs darbā Sofijā bāzēto Ķīnas un CAE valstu Asociāciju sadarbības veicināšanai lauksaimniecībā. Ķīnas un CAE valstu Lauksaimnieciskās tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības forums katru gadu tiks organizēts pārmaiņus Ķīnā un vienā no CAE valstīm.

29. Dalībnieki veicina un atbalsta kopīgos centienos pastiprināt sadarbību kvalitātes pārbaudes un karantīnas jomā, pamatojoties uz savstarpēja izdevīguma principu un attiecīgo noteikumu un standartu ievērošanu, lai veicinātu Ķīnas un CAE valstu lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecības strauju izaugsmi un drošu attīstību. Ķīnas puse atzinīgi vērtē attiecīgajiem Ķīnas pārbaudes un karantīnas likumiem un noteikumiem atbilstošu CAE valstu lauksaimniecības produktu un pārtikas importu un apņemas paātrināti izskatīt attiecīgus pieteikumus no CAE valstīm. Dalībnieki stiprinās sadarbību sanitārajos un fitosanitārajos jautājumos, lai palielinātu uzticēšanos pārtikas drošības jautājumos un uzlabotu pārtikas drošību pasaulē.

30. Dalībnieki stiprinās sadarbību lauksaimniecības preču tirdzniecībā, ilgtspējīgā lauksaimnieciskajā ražošanā, lauksaimniecības produktu tālākā apstrādē, lauku apvidu attīstībā, zinātniskajā izpētē un tehnoloģijās lauksaimniecības nozarē, kā arī zemkopības un lopkopības nozarē. Dalībnieki atbalsta lauksaimnieciskās ražošanas bāzu izveidi.

31. Dalībnieki atbalsta sadarbību apūdeņošanas iekārtu un citas lauksaimniecības infrastruktūras, kā arī ūdens resursus taupošu apūdeņošanas metožu un iekārtu jomās.

32. Dalībnieki pastiprinās saziņu par tiesību aktiem un politiku plūdu kontroles un ūdens apsaimniekošanas jomā.

33. Dalībnieki apzinās jaunas sadarbības iespējas un veicinās vispusīgu  pieredzes apmaiņu mežsaimniecības nozarē. Dalībnieki atbalsta 16+1 koordinācijas mehānisma izveidi sadarbībai mežsaimniecībā, un Ķīnas un CAE valstu Augsta līmeņa sanāksme par sadarbību mežsaimniecībā regulāri organizēs pārmaiņus Ķīnā un vienā no CAE valstīm.

VI. Sadarbība zinātnes, tehnoloģijas, pētniecības, inovāciju un vides aizsardzības jomās

34. Dalībnieki pastiprinās sadarbību zinātnes, tehnoloģijas, inovācijas un vides aizsardzības jomās un sekmēs ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar Apvienoto Nāciju ilgtspējīgas attīstības programmu 2030.

35. Dalībnieki turpinās organizēt Ķīnas un CAE valstu Semināru par inovāciju, tehnoloģiju sadarbību un tehnoloģiju starptautisko pārnesi un pastiprinās centienus inovatīvu rezultātu un produktu izstrādei un plašākai pielietošanai. Dalībnieki veicina un atbalsta virtuālā 16+1 tehnoloģiju pārneses centra izveidi.

36. Dalībnieki stiprinās sadarbību komunikāciju tehnoloģijas un tās pielietojuma jomā, vienlaikus nodrošinot visā pasaulē atzītu starptautisko standartu ievērošanu šajā nozarē. Dalībnieki apspriedīs iespēju izveidot sadarbības mehānismu par komunikācijām.

37. Dalībnieki sekmēs Ķīnas un CAE valstu kopīgu pētniecības projektu īstenošanu un veicinās uzņēmumu sadarbību zinātnē un tehnoloģiju parkos.

38. Dalībnieki apsveic un atbalsta sadarbību “Lietu interneta” (Internet of Things), metadatu un nākamās paaudzes interneta jomās. Darot to, dalībnieki ņems vērā jau pastāvošo sadarbību kibertelpā starp ES kopumā un Ķīnu.

39. Dalībnieki veicinās ilgtspējīgu sadarbību slānekļa gāzes, kur tā atļauta, kā arī ģeoloģijas, kalnrūpniecības, teritoriālās plānošanas un urbanizācijas jomās, samazinot šo darbību ietekmi uz vidi un klimatu.

40. Dalībnieki palielinās praktisko sadarbību enerģijas taupīšanas un videi draudzīgās nozarēs un pētīs apmaiņas un sadarbības iespējas enerģijas taupīšanas un vides politikas dialoga, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un klimata pārmaiņu risināšanas jomās, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un līdzdalību.

VII. Sadarbība kultūras, izglītības, jaunatnes, sporta un tūrisma jomās

41. Tiks uzlaboti iedzīvotāju savstarpējie kontakti starp Ķīnu un CAE valstīm un tiks veicināta un vēl vairāk atvieglota iedzīvotāju pārvietošanās abos virzienos.

42. Pakāpeniski tiks uzlaboti 16+1 formāta valstu iedzīvotāju savstarpējo kontaktu un kultūras apmaiņas veidi, lai paplašinātu un attīstītu šo apmaiņu. Tiks ieviestas Vadlīnijas sadarbībai kultūras jomā starp Ķīnu un CAE valstīm.

43. Ķīnas-CAE Kultūras sadarbības forums ministru līmenī un Ķīnas un CAE valstu Augsta līmeņa domnīcu simpozijs tiks regulāri rīkots pārmaiņus Ķīnā un vienā no CAE valstīm. Tiks organizēta Ķīnas un CAE valstu Kultūras sezona. Regulāri tiks organizēta Ķīnas un CAE valstu žurnālistu vizīšu apmaiņa. Dalībnieki pozitīvi apsvērs iespēju izveidot 16+1 centru sadarbībai kultūras jomā.

44. Dalībnieki regulāri rīkos Ķīnas un CAE valstu Izglītības politikas dialogu pārmaiņus Ķīnā un vienā no CAE valstīm un atbalstīs Ķīnas un CAE valstu Augstākās izglītības institūciju konsorcija darbību. Tiks paplašināta Ķīnas un CAE valstu studentu apmaiņa. Dalībnieki pastiprinās sadarbību akadēmisko grādu savstarpējā atzīšanā, akreditācijas un kredītpunktu, kopīgas izpētes un valstij un reģionam raksturīgās pētniecības jomās. CAE valstīs veicinās ķīniešu valodas mācīšanu un apguvi un Ķīnā stiprinās CAE valstu valodu mācīšanu un apguvi.

45. Dalībnieki atbalsta Ķīnas un CAE valstu domnīcu pieredzes apmaiņas un sadarbības centra izveidi un piešķir lielu nozīmi Ķīnas un CAE valstu attiecību izpētes fondam pētniecības programmu veicināšanā un vadīšanā. Dalībnieki veicina un atbalsta apmaiņu un kontaktus starp Ķīnas un CAE valstu sinologiem.

46. Regulāri tiks organizētas Ķīnas un CAE valstu augsta līmeņa konferences par sadarbību tūrismā. Dalībnieki atbalstīs Budapeštā izveidoto Ķīnas un CAE valstu Tūrisma veicināšanas aģentūru un uzņēmumu asociāciju tās lomas palielināšanā.

47. Ķīnas un CAE valstu Jauno politisko līderu forums tiks organizēts reizi divos gados.

48. Dalībnieki atbalsta apmaiņu un sadarbību sporta jomā.

49. Dalībnieki atbalsta apmaiņu un sadarbību preses un publikāciju jomā.

VIII. Sadarbība veselības jomā

50. Regulāri tiks organizēts Ķīnas un CAE valstu veselības ministru forums. Dalībnieki strādās pie Ķīnas un CAE valstu Asociācijas sadarbības veselības jomā veicināšanai izveides.

51. Tiks veikta kopīga izpēte par veselības aprūpes sistēmu, un regulāri tiks organizēti semināri. Tiks paplašināta veselības aprūpes speciālistu un darbinieku apmaiņa.

52. Ņemot vērā veselības aprūpes sistēmu daudzveidību, nacionālās īpatnības un tiesisko regulējumu, Dalībnieki rosinās izveidot Ķīnas un CAE valstu sadarbības tīklu valsts slimnīcām un Ķīnas un CAE valstu aliansi sadarbībai starp sabiedrības veselības institūcijām.

53. Dalībnieki atbalsta ciešāku sadarbību tradicionālajā medicīnā un uzlabotu izpratni un zināšanas par tradicionālo ķīniešu medicīnu (TCM) CAE valstīs. Ķīnas puse ir gatava īstenot sadarbību TCM jomā ar ieinteresētajām CAE valstīm, savstarpēji izveidojot atbilstošu tiesisko regulējumu un ievērojot tradīcijas.

IX. Sadarbība vietējā līmenī

54. Dalībnieki apsveic un atbalsta savu provinču, reģionu, novadu un pilsētu pilnīgu piedalīšanos apmaiņas un sadarbības programmās 16+1 sadarbības ietvaros, lai veicinātu vietējo attīstību.

55. Ķīna un CAE valstis pārmaiņus uzņems Ķīnas un CAE valstu Vietējo līderu sanāksmes reizi divos gados.

56. Dalībnieki vairos centienus attīstīt Prāgā esošo Ķīnas un CAE valstu Pašvaldību vadītāju asociāciju, kā arī atbalstīs un rosinās arī citas CAV valstu provinces, reģionus, novadus un pilsētas iestāties Asociācijā.

57. Dalībnieki atbalsta savu provinču, reģionu, novadu un pilsētu sadraudzības.

58. Dalībnieki veicina un atbalstīta apmaiņas un sadarbību starp Ķīnas un CAE valstu galvaspilsētu mēriem.