Finansējums

09.01.2017. 15:35

2014. gadā Latvija attīstības sadarbībai veltīja 0,08% no nacionālā kopienākuma (NKI) jeb aptuveni ~19 miljonus euro.

Latvija katru gadu uzskaita sniegtās oficiālās attīstības palīdzības (official development assistance – ODA) apjomu, izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas (OECD/DAC) vadlīnijas. ODA ir procentuālā attiecība starp valsts sniegto finansējumu citu valstu attīstībai un šīs valsts NKI.

90% no Latvijas sniegtās attīstības palīdzības veido daudzpusējā palīdzība (iemaksas ES budžetā, Eiropas Attīstības fondā, ANO aģentūrās un fondos, Starptautiskajā Attīstības aģentūrā - IDA u.c.). Pārējos 10% veido divpusējā palīdzība, kas ietver Ārlietu ministrijai piešķirtā attīstības sadarbības politikas budžeta ietvaros īstenotos projektus (skatīt Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta izlietojums), finansējumu divpusējai attīstības sadarbībai, kas nav plānota kopējā attīstības sadarbības budžetā, bet tiek maksāta no attiecīgo valsts iestāžu budžetiem (skatīt Latvijas valsts iestāžu īstenotās attīstības sadarbības aktivitātes), kā arī humāno palīdzību (skatīt sīkāk).

ĀRLIETU MINISTRIJAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS BUDŽETA IZLIETOJUMS
2005.gadā 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā 2009.gadā
2010.gadā 2012.gadā 2013.gadā 2014.gadā  2015.gadā

LATVIJAS VALSTS IESTĀŽU ĪSTENOTĀS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS AKTIVITĀTES

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015
LATVIJAS LĪDZŠINĒJAIS FINANSIĀLAIS ATBALSTS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI

Gads

ODA/ GNI

Kopā (miljoni LVL)

Kopā (miljoni EUR)

2001

0,019%

1,1

 

2002

0,01%

0,6

 

2003

0,008%

0,5

 

2004

0,06%

4,8

 

2005

0,07%

5,7

 

2006

0,06%

6,7

 

2007

0,06%

8,2

 

2008

0,07%

10,5

 

2009

0,08%

10,5

 

2010

0,06%

8,3

 

2011

0,07%

9,7

13,8

2012

0,08%

11,55

16,4

2013

0,08%

12,6

17,9

2014

0,08%

 13,0  19,0
2015 0.09% 14.7 21.0