Attīstības sadarbības projekti 2008.gadā

28.08.2008. 19:13

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR GRUZIJU 2008.GADĀ

Nosaukums

Īstenotājs

Laiks/Vieta

Apraksts

Budžets (LVL)

Atbalsta sniegšana Gruzijas robežapsardzības dienestam

(Politikas plāna projekts)

LR Valsts robežsardze

01.03.08.-

30.11.08.

Gruzija

Uzsākt sadarbību starp abiem robežapsardzības dienestiem, sniegt palīdzību Gruzijas pusei modernas eiropeiskas robežapsardzības institūcijas veidošanā.

Pojekta ietvaros ir paredzēts: Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonu situācijas izpētes vizīte Gruzijā, Gruzijas Robežsardzes policijas vadošo amatpersonu vizīte Latvijā, Gruzijas Robežas policijas fakultātes apmeklēšana. Projekta rezultātā tiek iepazītas un salīdzinātas Latvijas Valsts robežsardzes un Gruzijas Robežas policijas organizācijas sistēmas un noskaidrotas jomas, kuras var tikt adaptētas Gruzijā, ņemot vērā Latvijas pieredzi. Tiek sniegtas nepieciešamās konsultācijas un ieteikumi.

9838.30

Atbalsts bilingvālās izglītības sistēmas

izveidei

Gruzijā

(Politikas

plāna

projekts)

Latviešu

valodas

apguves

valsts

aģentūra

04.03.08.-

01.12.08.

Gruzija

Sniegt atbalstu bilingvālās izglītības koncepcijas izveidē un izstrādāt bilingvālās izglītības multiplikatoru kursu saturu.

Projekta ietvaros paredzēts iepazīstināt Gruzijas izglītības darbiniekus ar bilingvālās izglītības ieviešanas pieredzi Latvijā un tālākizglītības sistēmu bilingvālās izglītības jomā, izstrādāt Gruzijas izglītības sistēmai atbilstošu tālāk izglītotāju sagatavošanas programmu bilingvālo mācību kursiem.

13397.41

Tūrisma attīstība Kazbegi reģionā, Gruzijā

(Politikas plāna projekts)

GLEN

Latvija

01.04.08.-

11.08.08.

Gruzija

Palielināt Latvijas jauniešu izpratni par pasaules attīstības jautājumiem, dodot iespēju īstenot projektu Gruzijā starptautiskā komandā. Atbalstīt un stiprināt Kazbegi reģiona izaugsmi Gruzijā.

Projekts turpinās 2007. gadā LR Ārlietu ministrijas grantu projekta konkursa rezultātā finansētā "GLEN Latvija" projekta "Ilgtspējīgas attīstības dimensijas Kazbegi un Boržomi reģionos" aizsākto.

Projekta ietvaros paredzēts Atjaunot un papildināt 2007. gadā izveidotās mājas lapas (www.kazbegi.info) saturu un daļēji nodot mājas lapas pārvaldību vietējai sabiedrībai, organizēt svešvalodu apguvi Kazbegi (Stepandsmindas) reģiona tūrisma jomā nodarbināto iedzīvotāju vidū, organizēt vai veicināt vietējās tūrisma pakalpojumu sniedzēju asociācijas izveidi.

Projekta komandā būs divi dalībnieki – pa vienam no Latvijas un Vācijas.

Sakarā ar karadarbību Gruzijā projekta īstenošana pārtraukta 11.08.2008.

3128.30

Prioritārajā jomā "Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana; valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšana"

(Priekšizpētes vizīte)

SIA "ITA Konsultants"

19.08.08.-

25.08.08.

Gruzija

Vizītes laikā paredzēts īstenot 12 dažādas tikšanās ar NVO un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, lai identificētu sadarbības formas ar mērķi attīstīt pilsonisko sabiedrību.

2738.95

E-apmācības iespējas Gruzijā: kā modernizēt izglītības sistēmu ar brīvi pieejamiem resursiem".

(Granta projekts)

Biedrība "Development Bulb"

19.11.08.-

01.03.09.

Gruzija

Veicināt Gruzijas augstākās izglītības sistēmas efektivitāti, sniedzot koncentrētu apmācību kursu sešu Gruzijas Universitāšu vadošajiem mācību spēkiem (kopā 12 cilvēkiem) par e- izglītības organizēšanu un tās priekšrocībām.

Ministrija sedz

17879.38,

granta saņēmējs sedz

6903.92

Sociālā darba organizēšana Dušeti un Mchetas pašvaldībās, nodrošinot procesa kvalitātes standartu.

(Granta projekts)

Nodibinājums "Latvijas-

Gruzijas sadarbības

fonds"

12.11.11.-

01.03.09.

Gruzija

Tiek izveidots bēgļu sociālās aprūpes struktūrvienības Dušeti un Mchetas pašvaldībās, lai sekmīgi nodrošinātu sociālās palīdzības mērķprogrammas izstrādi un darbības uzsākšanu.

Ministrija sedz 16487.26, granta saņēmējs sedz 1350

Atbalsta sniegšana Gori Universitātes (Gruzija) kapacitātes un darbības stiprināšanai

(Latvijas vēstniecības Gruzijā pārraudzītais projekts)

Latvijas vēstniecība Gruzijā.

2008. gada novembris –

2009. gada

jūlijs,

Gruzija

Projekta ietvaros paredzēts ierīkot jaunu datorklasi ar 10 darba vietām, nodrošināt datorapmācību studentiem, papildināt bibliotēkas krājumus ar jaunām mācību grāmatām, izveidot universitātes izdevniecību, tehniski aprīkot auditoriju interešu izglītības kursiem, kā arī veikt pasniedzēju papildus apmācību.

23 367.71

Mācību grāmatu izplatīšana Kaspi un Kareli rajonos

(Latvijas vēstniecības Gruzijā pārraudzītais projekts)

Latvijas vēstniecība Gruzijā un organizācija

"World Vision Georgia"

2008. gada

rudens-

2009. gada

19. februāris, Gruzija,

Nodrošināt Kaspi un Kareli rajonu skolēnus ar mācību grāmatām

10 000 EUR

      

      

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR MOLDOVU 2008.GADĀ

Atbalsta sniegšana Moldovas Republikas robežapsardzības dienestam

(Politikas plāna projekts)

LR Valsts robežsardze

01.03.08.- 30.11.08.

Moldova

Moldovas Robežsardzes amatpersonu apmācība Latvijā ar mērķi gūt Latvijas pieredzi finansu uzskaites, materiālo vērtību uzskaites un citās jomās. Latvijas Valsts Robežsardzes vadības vizīte Moldovā. Moldovas kolēģu iepazīstināšana ar robežapsardzības, robežkontroles un ārzemnieku uzturēšanās sistēmas attīstību.

27071.02

Moldovas Republikas robežsardzes kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā

(Politikas plāna projekts)

Valsts robežsardzes koledža

06.03.08-

30.11.08.

Moldova

Dienesta suņu apmācība atbilstoši Moldovas Robežapsardzības vajadzībām. Īpaša suņu pārvadāšanas transporta izveidošana.

28588.23

Moldovas pārtikas un veterinārās uzraudzības sistēmas optimizācija

(Politikas plāna projekts)

LR Pārtikas

un

veterinārais dienests

01.04.08.-

01,12.08

Moldova

Moldovas kompetento institūciju un dienestu profesionalitātes pilnveidošana pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības jomā, kas veicinātu vienotu uzraudzības sistēmas funkcionēšanu, drošu pārtikas apriti patērētājam un valsts iesaistīšanos starptautiskajā tirgū.

55491.61

Palīdzība pašvaldību attīstībai Moldovā

(Politikas plāna projekts)

Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"

01.03.08.-

10.12.08

Moldova

Moldovas valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki iepazīstas ar pašvaldību reformu Latvijā, LPS izveidošanu un attīstību, veicina Latvijas un Moldovas pašvaldību sadarbību.

39182.43

Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas stiprināšanai, penitenciārās un ieslodzīto resocializācijas sistēmas pilnveidošanai

(Politikas plāna projekts)

LR Tieslietu ministrija

01.14.08.-

30.11.08.

Moldova

LR Tieslietu ministrijas amatpersonu un nozares ekspertu zināšanu nodošana un pieredzes apmaiņas nodošana Moldovas Tieslietu ministrijas amatpersonām ar mērķi sniegt atbalstu Moldovas Tieslietu ministrijas stiprināšanā, penitenciālās un ieslodzīto resocializācijas sistēmas pilnveidošanā.

8021.60

Seminārs Moldovas Republikas valsts iestāžu darbiniekiem par Latvijas pieredzi e-pārvaldes ieviešanā un Eiropas pieredzes un instrumentu izmantošanas iespējām šajā procesā

(Latvijas vēstniecības Ukrainā (Moldovā) pārraudzītais projekts)

Moldovas Republikas Informācijas attīstības ministrija

14.10.08.-

17.10.08.

Moldova

Moldovas Informācijas ministrijas, Izglītības ministrijas un Valsts iepirkumu aģentūras speciālistu apmācība e-pārvaldes jautājumos. Kopēja semināra īstenošana.

4 480.33

Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Moldovā

(Priekšizpētes vizīte)

Latvijas

Brīvo arodbiedrību savienība

08.09.08.-

11.09.08.

Moldova

Sadarbības veicināšana ar Moldovas Nacionālo arodbiedrību konferederāciju, veicinot izpratni par sabiedrības līdzdalības procesu attīstības iespējām un strādājošo darba tiesību un interešu aizstāvību.

1 607.05

Multinacionālas pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Moldovas Republikā

(Granta projekts)

Biedrība "I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija"

28.11.08.- 01.03.09.

Moldova

Tiek izveidota valsts un nevalstiskā sektora sadarbības tīkls, organizējot apaļā galda diskusiju un sadarbojoties ar ekspertiem, izveidots etniskās integrācijas konsultatīvais centrs, īstenota NVO pārstāvju 4 dienu apmācība projektu izstrādē, finanšu līdzekļu piesaistē, etniskās integrācijas veicināšanā.

Ministrija sedz 13 852.54 LVL, granta saņēmējs sedz 863.21 LVL

Kopienu filantropijas attīstība NVO ilgtspējai Moldovā

(Granta projekts)

Nodibinājums "Valmieras novada fonds"

22.11.08.-

01.03.09.

Moldova

Tiek attīstīta kopienu filantropija Moldovā, uzlabota ziedošanas kultūra, paplašināti sabiedrības iniciatīvām pieejamie resursi vietējās kopienās.

Ministrija sedz 8129.56LVL

      

        

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR UKRAINU 2008.GADĀ

Palīdzība pašvaldību attīstībai Ukrainā

(Politikas plāna projekts)

Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"

01.03.08.-

10.12.08.

Ukraina

Atbalstīt un veicināt Ukrainas vietējo pašvaldību reformu procesa veiksmīgu attīstību.

Projekta ietvaros Ukrainas pašvaldību un centrālās varas pārstāvji iepazīsies ar Latvijas pieredzi pašvaldību reformu ieviešanā, liekot uzsvaru uz likumdošanas jautājumiem, budžeta veidošanu, iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldību ekonomisko attīstību.

19 340.39

Mūsdienu skola un pilsoniskā audzināšana

(Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzītais projekts)

Sabiedriska organizācija "Starptautiskās attīstības un biznesa atbalsta asociācija" (Ukraina)

01.05.08.-

31.06.08.

Ukraina

Vispārizglītojošo skolu pedagogu apmācība, kas sekmē nepieciešamo apstākļu radīšanu, lai veidotu vispusīgi attīstītu Ukrainas pilsoni.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt tematisku semināru ciklu (4 semināri) Kremenčugas pilsētas vidējās izglītības iestāžu pedagogiem, kā lektorus piesaistot augstāko pedagoģisko mācību iestāžu mācībspēkus.

1 101.10

Vietējo pašvaldību un biznesa struktūru loma Ukrainas pilsētu inovatīva, investīcijām draudzīga attīstības modeļa veidošanā un īstenošanā

(Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzītais projekts)

Labdarības fonds "Sabiedrības transformācijas institūts" (Ukraina)

02.04.08.-

31.07.08.

Ukraina

Izstrādāt formu un mehānismus pašvaldību un uzņēmēju sadarbībai, ieviešot inovatīvu un uz investīcijām vērstu modeli pilsētu attīstībai.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt interaktīvu semināru par investīcijām labvēlīga modeļa attīstīšanu Ukrainas pilsētās - pašvaldību un uzņēmēju loma tajā, izstrādāt un izplatīt rekomendācijas pašvaldībām par sadarbību ar uzņēmējiem investīciju piesaistes jomā.

2 652.00

Dzīvokļu komunālo saimniecību reformēšanas programma

(Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzītais projekts)

Sabiedriska organizācija "Jaunatnes sociālās adaptācijas centrs "Gadsimta veselība"" (Ukraina)

02.08.08.-

30.10.08.

Ukraina

Tematisku mācību semināru organizācija Odesas pilsētas un reģiona dzīvokļu komunālās saimniecības speciālistiem, lai apgūtu jaunas tehnoloģijas un normatīvo aktu ieviešanu.

5 535.00

Ukrainas Lauksaimniecības politikas ministrijas kapacitātes celšana ar mērķi sekmēt tās darbības atbilstību ES prasībām.

(Priekšizpētes vizīte)

LR Zemkopības ministrijas

21.03.08.-

23.05.08.

Ukraina

Apmācīti Ukrainas Lauksamniecības politikas ministrijas darbinieki, sagatavotas rekomendācijas ministrijas darbības pārstrukturēšanai atbilstoši ES likumdošanas prasībām.

1 751.11

Atbalsts Ukrainas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, tirgus ekonomikas principu ieviešanai praksē – funkcionējošas tirgus ekonomikas attīstīšana un investīciju vides attīstīšana

(Priekšizpētes vizīte)

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju

un izglītības centrs"

02.06.08.-

04.06.08.

Ukraina

Organizēti informatīvie un apmācības semināri Ukrainas lauksaimniecības speciālistiem, izveidota graudkopības saimniecību interešu grupa ar mērķi veidot graudkopības kooperatīvu Ukrainā, Šahterskas rajonā.

2 459.00

Stratēģiskā plānošana kā efektīva metode Novovolinskas pilsētas ilgtspējīgai attīstītībai

(Granta projekts)

Biedrība "Mediju radošā studija".

12.11.08.-

01.03.09.

Ukraina

Projekta ietvaros paredzēts ievadseminārs Latvijā par stratēģiskās plānošanas pamatprincipiem, divi semināri Novovolinskā, kā arī Novovolinskas pašvaldības darbinieku pieredzes vizīte Rēzeknē. Kopējais projekta mērķis ir izstrādāt attīstības plānošanas sistēmu Novovolinskas pilsētas pašvaldībai, pamatojoties uz labas prakses piemēriem ES dalībvalstīs.

Ministrija sedz 12 701 LVL, granta saņēmējs sedz 1 786 LVL

Fiskālā decentralizācija – pamats sekmīgai pašvaldību attīstībai

(Granta projekts)

Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"

26.11.08.-

01.03.09.

Ukraina

Ukrainas pašvaldību asociācija tiek iepazīstināta ar Latvijas pašvaldību reformu pieredzi, iepazīstināta ar Latvijas finanšu sistēmu un konkrētiem pašvaldības budžeta izstrādes piemēriem, izpētītas to piemērošanas iespējas Ukrainā.

Ministrija sedz 14 619.13 LVL, granta saņēmējs sedz 675 LVL

4. Starptautiskā sabiedrības vadības vasaras skola

(Politikas plāna projekts)

Valsts administrā-

cijas skola.

25.08.08.-

29.08.08.

Gruzija,

Moldova,

Ukraina

Latvijā notiek Vasaras institūts, uz kuru tika aicināti dalībnieki no Latvijas palīdzības saņēmējvalstīm. Tiek apgūta Latvijas pieredze valsts pārvaldes sektorā.

 

10000

          

        

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR BALTKRIEVIJU 2008.GADĀ

Sieviešu uzņēmējdarbības atbalsts Baltkrievijā, attīstot starptautisku sadarbību un reģionāla tīkla izveidi

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

Sabiedriska apvienība "Sieviešu neatkarīgā demokrātiskā kustība"

01.05.08.-

15.11.08.

Baltkrievija

Veicināt sieviešu uzņēmējdarbības attīstību Baltkrievijas reģionos. Semināri, abpusējas vizītes ar mērķi celt kompetenci un profesionalitāti.

4895,03

Eiropas integrācija-izaicinājumi un vīzijas Baltijas perspektīvā: debates par Eiropas nākotni no Konstitucionālā līdz Lisabonas līgumam un tālāk

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

Rīgas Juridiskā augstskola

20.11.08.-

30.11.09.

Baltkrievija

Projekta ietvaros notika 4 Baltkrievijas Valsts universitātes tiesību zinātnieku un pētnieku dalība Baltijas ekspertu seminārā par ES attīstību un nākotni, kā arī viņu uzstāšanās seminārā.

2310,96

Baltkrievijas ekonomiskās transformācijas iespējas: kopīgais un atšķirīgais Austrumeiropas reģionā

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

Latvijas vēstniecība Baltkrievijā

03.12.08.-

31.12.08.

Latvijas vēstniecība kopā ar Baltkrievijas analītiķiem veic pētījumu par aktuālajiem procesiem Baltkrievijas ekonomikā.

1563

Jaunietis jaunietim-neformālās izglītības prakses veicināšanā Baltkrievijā"

(Granta projekts)

Biedrība

"Klubs

"Māja-

jaunatne vienotai Eiropai"

12.12.08.-

20.03.09.

Baltkrievija

Lai veicinātu pilsoniskas sabiedrības attīstību Baltkrievijā, 25 studenti no Minskas un 4 reģioniem tiek apmācīti "Ziemas universitātē" Latvijā. Projekta ietvaros ir tikšanās gan ar Latvijas studentiem, gan NVO pārstāvjiem. Tam seko "Diskusiju klubs" Baltkrievijā, kurā Latviju apmeklējušie iepazīstina citus studentus ar gūto pieredzi pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Ministrija sedz 6 759.56 LVL, granta saņēmējs sedz 1425 LVL

Baltkrievijas valsts un nevalstisko organizāciju vadītāju profesionālā apmācība

(Divpusējiais attīstības sadarbības projekts)

Biedrība "Līdere"

01.10.08.-

10.12.08.

Baltkrievija

NVO "Līderes", Rīgas Ekonomikas augstskolas un Rīgas Juridiskās augstskolas kopējā projekta ietvaros tiek organizētas teorētiskās nodarbības, lekcijas, LR Tieslietu ministrijas un Konkurences padomes apmeklējumi, lai pilnveidotu Baltkrievijas valsts un NVO vadītāju profesionālo kompetenci.

17 611.13LVL

no tiem 5000 LVL no Latvijas vēstniecības Baltkrievijā līdzekļiem attīstības sadarbības projektiem

Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā

(Divpusējiais attīstības sadarbības projekts)

RTU Rīgas Biznesa

skola

11.11.08.-

19.12.08.

Projekta ietvaros 11 baltkrievu studenti apgūst MBA studijas Rīgas Biznesa skolā uzņēmumu vadības un organizācijas programmā. Tāpat projekta ietvaros notiek viena Situāciju analīzes pasniedzēja lekcijas Baltkrievijā.

25 244LVL

     

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR KIRGIZSTĀNU 2008.GADĀ

Kirgizstānas pārtikas un veterinārās uzraudzības sistēmas pilnveidošana

LR Pārtikas un veterinārais dienests

10.05.08.-

10.12.08.

Kirgizstāna

Kirgizstānas Valsts veterinārā departamenta darbības stratēģijas dokumentu analīze un priekšlikumu sagatavošana, Veterinārdiagnostikas centra speciālistu apmācība, pārtikas kontroles un uzraudzības jomas darbības izvērtēšana un priekšlikumu par uzlabojumiem sagatavošana.

50 000

Finansēts no centrālā aparāta līdzekļiem

      

        

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR AFGANISTĀNU 2008.GADĀ

EK līdzfinansēts Afganistānas Provinču pārvaldes atbalsta programmas projekts – triju tiesu namu būvniecība un tiesnešu apmācība.

(Politikas plāna projekts)

Francijas nevalstiska organizācija "Tehniskās sadarbības un attīstības aģentūra" (ACTED)

Afganistāna

Tiesu ēku celtniecība trijos Farjabas provinces administratīvajos apgabalos, Keisārā, Gurvizānā, Širintagabā, kā arī mācību kursa īstenošana tiesnešiem.

Kopējā vērtība 500 000 EUR, no kuriem ĀM sedz  

100 000

EUR.

Policijas stacijas izbūve un iekārtošana Farjabas provincē

(Politikas plāna projekts)

ERDO (Etehadas Atjaunošanas un attīstības organizācija

Afganistāna

15.10.08.-

25.12.08

Projekts izstrādāts sadarbībā ar ASV militārajiem un Norvēģijas policijas pārstāvjiem Farjabas provincē. 25.12.2008. tika pabeigta vidēja izmēra policijas apakšstacija ar aizsargājošo sienu, autonomu elektrības ģeneratoru, ūdens ieguves aku. 27 000 LVL

Ziemas segu sagāde Farjabas provinces ciematu trūcīgajiem iedzīvotājiem

(Politikas plāna projekts)

Latvijas politiskais un attīstības padomnieks sadarbībā ar ACTED

Afganistāna,

2008. gada rudens. Izdalīšana 2008. gada 2. decembris

Trūcīgajiem Farjabas provinces Almaras rajona Sajed Kojan, Dalan un Kosbi ciematu iedzīvotājiem (atraitnes, daudzbērnu ģimenes, sirmgalvji) izdalītas 136 siltās ziemas segas.

1 500 USD

Komunikāciju projekts: LTV 1 žurnālista Sandija Semjonova vizīte Afganistānā

(Politikas plāna projekts)

S. Semjonovs, saskaņā

ar ĀM noslēgtu līgumu par komunikāciju projekta īstenošanu.

2008. gada 11.-23. oktobris

No 14. – 21. 10. tika īstenots projekts "Žurnālista vizīte palīdzības saņēmējvalstīs". Televīzijas žurnālists Sandijs Semjonovs sagatavoja vairākas reportāžas par Latvijas īstenotajiem projektiem Afganistānā, kā arī par palīdzības nepieciešamību šai daudz cietušajai valstij. Videosižeti tika demonstrēti ziņu raidījuma "Panorāma" ietvaros.

Projekta izmaksas 2277 LVL

(ĀM attīstības sadarbības budžeta līdzekļi)

      

KOMUNIKĀCIJU PROJEKTS

Attīstības sadarbībai veltīts kalendārs 2009. gadam

Biedrība "Izglītības attīstības centrs"

2008. gada decembris

Vairāku attīstības (globālās) izglītības projektu ietvaros Latvijā tika apkopoti Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Smiltenes ģimnāzijas 12. klašu skolēnu domraksti un zīmējumi par attīstības sadarbības tēmu, kuri tika izmantoti kalendāra noformējumā.

3364 LVL