Attīstības sadarbības projekti 2007. gadā

23.11.2007. 16:57

Granta projekta konkursā "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" apstiprinātie projekti (atbilstoši prioritātēm);

Granta projekta konkursā "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" apstiprinātie projekti (atbilstoši palīdzības saņēmējvalstīm);

Granta projektu konkursa "Komunikācijas aktivitātes Latvijas sabiedrības izglītošanai par attīstības sadarbību un attīstības izglītība" uzvarētāji.

 

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR MOLDOVU 2007.GADĀ

Nosaukums

Īstenotājs

Laiks/Vieta

Apraksts

Budžets

Moldovas Republikas Robežsardzes kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā.

(Granta projekts)

Valsts Robežsardzes koledža

01.06.-30.09.

Moldova

Palīdzības sniegšana MR Kinoloģijas dienestam tā reorganizācijā un attīstībā, Moldovas kinologu profesionālās izaugsmes veicināšana, zināšanu sniegšana kinoloģijas jomā, kā arī Moldovas kinoloģijas jomas tuvināšana ES standartiem.

30 787 LVL

Pieredzes apmaiņa ES informācijas jomā; Latvijas Republika Moldovas Republikai

(Granta projekts)

SIA Comperio

01.07.-30.11.

Moldova

Atbalsts Eiropas integrācijas procesiem Moldovas Republikā, stiprinot Eiropas Informācijas punktu kapacitāti. Galvenās projekta aktivitātes ir: pieredzes apmaiņas braucieni uz Moldovu un Latviju, reklāmas un informatīvo materiālu izstrāde, publicitātes pasākumi un izvērtēšana.

20 997,74 LVL

Moldovas pilsoniskās sabiedrības institūciju (NVO) darbības attīstība.

(Granta projekts)

Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"

01.06.-31.10.

Moldova

Moldovas NVO kapacitātes paaugstināšana, sniedzot tām Latvijas NVO labāko pieredzi un veicinot NVO sadarbības projektu attīstību dažādās nozarēs. Projekta ietvaros organizēta vasaras akadēmija.

ĀM finansējums 13 284.50 LVL, projekta kopējās izmaksas 26 569.00 LVL, CIDA līdzfinansējums 13 284.50 LVL

Ceļā uz aktīvu un stipru nevalstisko organizāciju sektoru Moldovā: pilsoniskās sabiedrības attīstība.

(Granta projekts)

ITA Konsultants

01.08.-30.11.

Moldova

Demokrātisko procesu attīstība Moldovā, stiprinot nevalstisko organizāciju sektoru. NVO kapacitātes stiprināšana, sniedzot nepieciešamās teorētiskās zināšanas, attīstot praktiskās iemaņas, nodrošinot pieredzes apmaiņas iespējas finansējuma piesaistē.

ĀM finansējums 8249.62 LVL, projekta kopējās izmaksas 16 739.12 LVL, CIDA līdzfinansējums 8489.50 LVL

Moldovas Republikas integrācijas procesa ES veicināšana vides aizsardzības jomā.

(Granta projekts)

Valsts SIA "Vides projekti"

01.08.-30.11

Moldova

MR Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas kapacitātes celšana, veicinot vides aizsardzības attīstību, konkrēti attīstot atkritumu apsaimniekošanu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

ĀM finansējums 9061.77 LVL, projekta kopējā summa 18 214.36 LVL, CIDA līdzfinansējums 9152.59 LVL

Atbalsts Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijai Eiropas Savienības prasību ietekmes uz vidi novērtējuma jomā.

(Granta projekts)

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

01.06.-30.11.

Moldova

Novērtēt patreizējās ekoloģiskās ekspertīzes un ietekmes uz vidi sistēmas darbību, noskaidrot tos elementus, kurus nepieciešams uzlabot. Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas darbinieku apmācība. ĀM finansējums 9488.25 LVL, projekta kopējā summa 18 976.50 LVL, CIDA līdzfinansējums 9488.25 LVL.

Notiesāto resocializācijas modeļa izstrāde

(Granta projekts)

LR Ieslodzījumu vietu pārvalde

jūlijs-

novembris

Moldova

Atbildot uz Moldovas izteikto vēlmi iepazīties ar Latvijas gūto pieredzi resocializācijas procesu reformēšanā un ieviešanā cietumos, LR Ieslodzījumu vietu pārvalde iepazīstina ar Latvijā esošo notiesāto resocializācijas kārtību un izstrādāto modeli, ar mērķi ieviest Latvijas pieredzi Moldovā.

ĀM finansējums 9295 LVL, projekta kopējā summa 13570.96 LVL, CIDA līdzfinansējums 4275.96 LVL

Mikrobioloģiskās testēšanas un riska analīzes metodes atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Apmācības Moldovas pārtikas un lauksaimniecības nozares laboratoriju speciālistiem.

(Granta projekts)

SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija "Auctoritas"

jūnijs-

novembris

Moldova

Moldovas pārtikas aprites un uzraudzības sistēmas atbilstības ES prasībām veicināšana. Plaša mācību programma un konsultatīvās aktivitātes, nododot Latvijas nozaru ekspertu pieredzi un zināšanas.

ĀM finansējums 8122.54 LVL, projekta kopējās izmaksas 18 647.30 LVL, CIDA līdzfinansējums 10 524.76 LVL

Atbalsta sniegšana Moldovas Republikai valsts pārvaldes sistēmas kapacitātes stiprināšanā valsts drošības, robežapsardzības un kontroles jomā.

(Ārpus granta projekts)

Valsts robežsardze

16.04.-15.12.

Moldova

Latvijas Valsts robežsardzes dokumentu viltojumu atklāšanas ekspertu vizīte Moldovas Republikā, Moldovas Republikas Robežsardzes dienesta vadības pieredzes apmaiņas vizīte Latvijas Republikā, Moldovas robežupju patrulēšanas efektivitātes stiprināšana, dāvinot Moldovas Robežsardzei kuterus.

29 149 LVL

Moldovas pārtikas un veterinārās uzraudzības sistēmas optimizācija

(Ārpus granta projekts)

Pārtikas un veterinā

rais dienests

28.10.-02.11.

Moldova

Moldovas kompetentās institūcijas tiek iepazīstinātas ar Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta pieredzi, sekmējot Moldovas pārtikas un veterinārās kontroles atbilstību ES prasībām.

7070 LVL

3. Starptautiskais sabiedrības vadības Vasaras institūts

(Ārpus granta projekts)

Valsts kanceleja

11.06.-16.06.

Gruzija,

Moldova,

Ukraina

Latvijā notika Vasaras institūts, uz kuru tika aicināti dalībnieki no Latvijas palīdzības saņēmējvalstīm. Tika apgūta Latvijas pieredze valsts pārvaldes sektorā.

5000 LVL

Latvijas Pašvaldību savienības priekšizpētes vizīte Moldovā.

(Priekšizpētes vizīte)

Latvijas Pašvaldību savienība

03.09.-05.09.

Moldova

Iepazīšanās ar situāciju Moldovas pašvaldībās. Moldovas pašvaldību apmācība un pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Moldovas pašvaldību un centrālās varas institūciju pārstāvjiem. Priekšlikumu sagatavošana turpmākajiem sadarbības projektiem.

880 LVL

Priekšizpētes vizīte Moldovā

(Priekšizpētes vizīte)

Pārtikas un veterinā rais dienests

10.04.-13.04.

Moldova

Jomu identifikācija pārtikas un veterinārajā kontrolē, kur nepieciešama Latvijas pieredze un palīdzība.

2115 LVL

Latvijas pieredzes etnogrāfiskā mantojuma pētniecībā, saglabāšanā un popularizēšanā nodošana Moldovas etnogrāfiskajiem ekspertiem.

(Latvijas vēstniecības Ukrainā (Moldovā) pārraudzītais projekts)

LR vēstniecība Ukrainā

29.10.-01.11.

Moldova

Vadošu Moldovas ekspertu, Valsts Etnogrāfijas un dabas vēstures muzeja un Moldovas Zinātņu akadēmijas Kultūras mantojuma institūta pārstāvju vizīte Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi.

1909 LVL

Moldovas tiesnešu dalība konferencē "Tieslietu sistēmas reforma, ētika un caurskatāmība".

(Latvijas vēstniecības Ukrainā (Moldovā) pārraudzītais projekts)

LR Tieslietu ministrija

01.07.-04.07.

Moldova

Iespēja Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvjiem tikties ar citu valstu kolēģiem un apspriest jautājumus par tiesnešu ētiku, tiesnešu sadarbību ar masu saziņas līdzekļiem, kā arī tiesnešu lomu tiesiskā valstī.

1669.82 LVL

         

     

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR GRUZIJU 2007.GADĀ

Atbalsts Gruzijas tieslietu sistēmas attīstībai starptautisko tiesību jomā – starptautisko tiesību normu piemērošana un pārstāvība starptautiskos forumos, un atbalsts tiesu ekspertīzes attīstībai.

(Granta projekts)

LR Tieslietu ministrija

01.06.-30.11.

Gruzija

Gruzijas Tieslietu ministrijas pārstāvju iepazīstināšana ar Latvijas ekspertu zināšanām, pielīdzinot nacionālo tiesību sistēmu Eiropas standartiem un cilvēktiesību principiem. Valsts pārvaldes sistēmas starptautiskās tiesvedības, kā arī tiesu ekspertīzes attīstība.

19 245 LVL

Datorpratības veicināšana Gruzijas pašvaldībām.

(Granta projekts)

Rīgas Tehniskā universitāte.

jūnijs-

oktobris

Gruzija

Gruzijas pašvaldību attīstības veicināšana, sekmējot datorpratību reģionālo pašvaldības darbinieku vidū. Projekta ietvaros tiktu apmācīti 5 vietējie pasniedzēji, tiktu sniegta datoru pamat apmācība vismaz 100 darbiniekiem no vismaz 5 Gruzijas reģionālajām pašvaldībām

17 504.47LVL

Pilsoniskā līdzdalība labākai pārvaldei.

(Granta projekts)

Biedrība

"Sabiedrība par atklātību - Delna"

01.06.-30.11.

Gruzija

Gruzijas reģionālo NVO un mēdiju pārstāvju apmācība ar mērķi izglītot par dažādām pilsoniskās sabiedrības un publiskās pārvaldes sadarbības formām, tādējādi iedrošinot reģionālos NVO un mēdijus aktīvāk piedalīties lēmumu apspriešanas un pieņemšanas procesos gan vietējā, gan nacionālā līmenī.

ĀM finansējums 9346.39 LVL, projekta kopējais finansējums 19 505.89 LVL, CIDA līdzfinansējums 10 159.50 LVL

Ceļā uz aktīvu un stipru nevalstisko organizāciju sektoru Gruzijā; pilsoniskās sabiedrības attīstība.

(Granta projekts)

ITA Konsul-tants

2.07.-30.11.

Gruzija

Demokrātisko procesu attīstība Gruzijā, stiprinot nevalstisko organizāciju sektoru, sniedzot ieguldījumu nevalstisko organizāciju kapacitātes attīstībā. Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu sniegšana, īpašu vērību piešķirot jaunatnes nevalstiskajām organizācijām.

17 120 LVL

Ilgtspējīgas attīstības dimensijas Kazbegi un Boržomi reģionos.

(Granta projekts)

Biedrība "Attīstības izglītības biedrība Glen Latvija"

01.06.-30.11.

Gruzija

Projekts aptver trīs ilgtermiņa uzdevumus:

-vides aizsardzības aktualizēšanu un vides izglītību,

-tūrisma iespēju apzināšanu un attīstīšanu,

-iespēju sniegšana mazajām mājsaimniecībām vai atsevišķiem indivīdiem, lai veicinātu to sociālo labklājību.

ĀM finansējums 5313.46 LVL, projekta kopējās izmaksas 11 679.52 LVL, CIDA līdzfinansējums 6366.06 LVL

Kapacitātes stiprināšana Gruzijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidei.

(Granta projekts)

SIA Projektu un kvalitātes vadība

jūlijs –

oktobris

Gruzija

Gruzijas augstskolu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences paaugstināšana studiju programmu kvalitātes pilnveidē, studiju programmu efektivitātes palielināšana un augstskolu studiju satura harmonizācija atbilstoši veidojamās Eiropas augstākās izglītības telpas pamatnostādnēm.

ĀM finansējums 15 363.90 LVL, projekta kopējās izmaksas 31 245.65 LVL, CIDA līdzfinansējums 15 881.75 LVL

Atbalsts darbam ar bērniem Gruzijā.

(Ārpus granta projekts)

Attīstības izglītības biedrība "Glen Latvija"

15.maijs-

15.decembris

Gruzija

Gruzijas bērnu radošo un izglītojošo aktivitāšu organizēšana, izpētes veikšana par ielu bērniem un bērnu namiem Tbilisi, Gruzijas bērnu aizsardzības organizācijas "Relation L.S.L. Centre" kapacitātes stiprināšana un popularizēšana.

4000 LVL

NVO forums Gruzijā

(Ārpus granta projekts)

Sorosa fonds Latvija

17.04.-20.04.

Gruzija

Tiek veicināta pilsoniskās sabiedrības un NVO attīstība Gruzijā.

1863 LVL

3. Starptautiskais sabiedrības vadības Vasaras institūts

(Ārpus granta projekts)

Valsts kanceleja

11.06.-16.06.

Gruzija,

Moldova,

Ukraina

Latvijā notika Vasaras institūts, uz kuru tika aicināti dalībnieki no Latvijas palīdzības saņēmējvalstīm. Tika apgūta Latvijas pieredze valsts pārvaldes sektorā.

5000 LVL

Latvija@Pasaule labākās prakses nodošana Gruzijai

(Latvijas vēstniecības Gruzijā pārraudzītais projekts)

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

01.01.2008.-

31.03.2008.

Gruzija

Uzsākt pieredzes apmaiņu un nodot projekta Latvija@Pasaule labāko praksi e-iekļaušanās jomā Gruzijas partnerim, tā identificētajām organizācijām un 20 multiplikatoriem ar mērķi nodot gan labāko praksi gan projekta ietvaros izstrādāto iedzīvotāju motivēšanas un apmācību administrēšanas procedūru un profesionālās pilnveides modulāru izglītības paraugprogrammu "Informācijas sabiedrības pamatprasmes".

5220LVL

          

     

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR UKRAINU 2007.GADĀ

Latvijas pašvaldību pieredze Ukrainas pašvaldību attīstībai

(Granta projekts)

Latvijas Pašvaldību savienība

septembris-novembris

Ukraina

Ukrainas pašvaldību un ministriju pārstāvju mācību vizīte Latvijā ar mērķi pārņemt Latvijas pieredzi pašvaldību attīstības jomā.

9567 LVL

Čerņigovas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšana, pielietojot stratēģiskās plānošanas pieeju un radot pamatu ilgtermiņa sadarbības aktivitātēm starp Čerņigovas un Ogres pašvaldībām.

(Granta projekts)

Ogres novada Dome

01.06.-30.11.

Ukraina

Čerņigovas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšna, sniedzot atbalstu stratēģiskās plānošanas dokumentācijas izstrādē un sekmējot turpmāko abu pašvaldību sadarbību uzņēmējdarbības un tūrisma jomās.

ĀM finansējums 4780.98 LVL, projekta kopējais finansējums 10 238.48 LVL, CIDA līdzfinansējums 5457.50 LVL

NVO nozīme demokrātiskas valsts pārvaldes principu īstenošanā reģionālajā un ES dimensijā.

(Granta projekts)

Biedrība

"Latvijas Konservatīvā

Jaunatnes apvienība"

15.06.-30.10.

Ukraina

Ukrainā, Odesas reģionā gan nevalstiskais sektors, gan pašvaldības iegūst vērtīgu informāciju par ES finanšu instrumentiem un praktiskajām iespējām tos pielietot. Projekta ietvaros īstenots seminārs Odesā, kuru veido 5 semināra moduļi par pilsoniskai sabiedrībai un pašvaldībai nozīmīgiem jautājumiem, katrā modulī iekļaujot lekcijas, darba grupas un diskusijas.

ĀM finansējums 5570 LVL, projekta kopējais finansējums 8550.69 LVL, CIDA līdzfinansējums 2980.69 LVL

Ukrainas veterinārās un pārtikas laboratorijas speciālistu mācības par pārtikas produkcijas kontroles sistēmas nodrošināšanu atbilstoši ES prasībām.

(Granta projekts)

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs

01.06.-30.11.

Ukraina

Plašs mācību cikls un pieredzes nodošana, lai sekmētu Ukrainas pārtikas kontroles sistēmas atbilsttību ES normatīvo aktu prasībām.

24 096 LVL

3. Starptautiskais sabiedrības vadības Vasaras institūts

(Ārpus granta projekts)

Valsts kanceleja

11.06.-16.06.

Gruzija,

Moldova,

Ukraina

Latvijā notika Vasaras institūts, uz kuru tika aicināti dalībnieki no Latvijas palīdzības saņēmējvalstīm. Tika apgūta Latvijas pieredze valsts pārvaldes sektorā.

5000 LVL

Priekšizpētes vizīte Ukrainā

(Priekšizpētes vizīte)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

02.04.-04.04.

Ukraina

LIAA pieredzes investīciju piesaistē un eksporta veicināšanā nodošana Ukrainas partneriem.

753 LVL

Izpratnes veicināšana Ukrainas skolēnos par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības vērtībām ar Latvijas piemēra palīdzību

(Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzītais projekts)

LR vēstniecība Ukrainā

28.06.-06.07.

Ukraina

Kijevas 28. vsk. skolēnu un pedagogu vizīte Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas demokrātisko reformu pieredzi.

1884.30

Jaunatnes informācijas centri Ukrainas starptautiskajai integrācijai

(Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzītais projekts)

Ukrainā reģistrēta organizācija "Starptautiskās attīstības un biznesa atbalsta asociācija"

02.07.-30.11.

Ukraina

Informācijas centru izveide ar mērķi sekmēt Ukrainas jaunatnes vidū izpratni par ES, NATO un Ukrainas transatlantisko izvēli.

5400 USD

Ukrainas pašvaldību kapacitātes celšana

(Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzītais projekts)

ASV National Democratic Institute

Pārstāvniecība Ukrainā

(Pārcelts uz 2008. gada sākumu)

Ukraina

Kopēja NDI – Latvijas apmācību programma Ukrainas pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi sekmēt Ukrainas pašvaldību attīstību, lai pašvaldības kļūtu par efektīvu mehānismu nacionālo reformu īstenošanā. Projektā iesaistīti arī Latvijas eksperti.

9720 USD

           

     

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR BALTKRIEVIJU 2007.GADĀ

Ezeru zeme 2012

(Granta projekts)

Biedrība Eiroreģions

"Ezeru zeme"

jūnijs-novembris

Baltkrievija

Baltkrievijas Vitebskas apgabala vairāku rajonu sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana. Projekts ietver stratēģijas izstrādi un pieņemšanu, starptautiskas konferences organizāciju un publicitātes pasākumus.

ĀM finansējums 7086.17 LVL, projekta kopējā summa 14 233.67 LVL, CIDA līdzfinansējums 7147.50 LVL

Baltkrievijas un Latvijas Republikas sadarbības stiprināšana prioritāros

pārrobežu vides aizsardzības jautājumos.

(Granta projekts)

Valsts SIA "Vides projekti"

01.08-16.11.

Baltkrievija

Vadlīniju izstrāde par starpvalstu ekoloģiskā tīkla veidošanu,

BR vides institūciju speciālistu zināšanu līmeņa celšana, priekš izpētes vizītes BR, apmācību programma par atkritumu apsaimniekošanu Latvijā.

ĀM finansējums 7912.12 LVL, projekta kopējā summa 16 599.29 LVL, CIDA līdzfinansējums 8687.17 LVL

"Ilgtermiņa projekta "Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā" sagatavošana".

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

RTU Rīgas Biznesa skola

01.12.07.-

29.02.08

Baltkrievija

Projekts ir kā sagatavošanās projekts ilgtermiņa projektam "Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā".

Projekts veicinās starptautiskās sadarbības zināšanu pārnesi, piedāvājot Baltkrievijas speciālistu profesionālo apmācības programmu valsts un komercdarbības sektora vadošajiem darbiniekiem, kā arī dodot Baltkrievijas studentiem Latvijā apgūt uzņēmumu un organizāciju vadības zināšanas maģistra programmas līmenī, kas tiek realizēti RTU Rīgas Biznesa skolā.

Projektā paredzētas trīs galvenās aktivitātes: divu dienu plānošanas vizīte Minskā, divu apmācības moduļu sagatavošana un studentu apmācība.

20471.44LVL

Atbalsts Baltkrievijas neatkarīgo vēsturnieku asociācijai

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

LR vēstniecība Baltkrievijā

jūlijs –novembris

Baltkrievija

Regulāri kontakti starp Baltkrievijas neatkarīgo vēsturnieku asociāciju un LU Vēstures fakultāti, pētījumu veikšana un raksta sagatavošana par Baltkrievijas un Rietumeiropas vēsturiskajām attiecībām, kā arī raksta publicēšana "Project Syndicate" ietvaros laikrakstā "Diena".

600 EUR

Kontaktu tīkla veidošana un sadarbības kapacitātes celšana starp Ludzas un Baltkrievijas pašvaldībām

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

Ludzas pilsētas Dome

02.08.-06.08.

Baltkrievija

Ludzas, Vitebskas, Novopolockas, Brestas un Zaslavļas pašvaldību delegāciju un kultūras darbinieku tikšanās, lai dalītos pieredzē un noteiktu nākotnes sadarbības projektus Eiropas integrācijas un kultūras jomās.

1905.50 LVL

Baltkrievijas sieviešu kustības potenciāla nostiprināšana caur starptautisko sadarbību

(Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzītais projekts)

Baltkrievijā reģistrēta sabiedriska apvienība "Sieviešu neatkarīgā demokrātiskā kustība"

aprīlis-novembris

Baltkrievija

Sieviešu kustības stiprināšana Baltkrievijā, aktivizējot sadarbību ar Latvijas NVO.

3025 EUR

         

          

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR AFGANISTĀNU 2007.GADĀ

Finansējuma piešķiršana Francijas nevalstiskās organizācijas "Tehniskās sadarbības un attīstības aģentūra" (ACTED) izstrādātajam projektam "Avota ūdens uzkrāšanas un piegādes sistēmas izstrāde", ko paredzēts īstenot Faryab provincē, Afganistānā.

Organizācija "Tehniskās sadarbības un attīstības aģentūra" (ACTED), Francija.

06.12.2007 - 01.06.2008.

Afganistāna.

Projektā paredzēta avota ūdens uzkrāšanas un piegādes sistēmās izveide trijos Almar rajona ciematos. Īstenojot šo projektu, ar dzeramo ūdeni tiks apgādāti aptuveni 4 800 minēto ciematu iedzīvotāji. Dzeramais ūdens tiks tieši pievadīts arī skolai, nodrošinot ar to aptuveni 1 300 skolnieku.

23 950 LVL

              

               

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR KIRGIZSTĀNU 2007.GADĀ

Priekšizpētes vizīte Kirgizstānā.

(Priekšizpētes vizīte)

LR Pārtikas un veterinārais dienests

09.12.-13.12.

Kirgizstāna

Iepazīšanās ar Kirgizstānas dzīvnieku veselības un pārtikas uzraudzības sistēmu. Priekšlikumu sagatavošana turpmākajiem sadarbības projektiem.

2524.56LVL