Attīstības sadarbības projekti 2006.gadā

27.12.2006. 17:04

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR MOLDOVU 2006.GADĀ

Nosaukums

Laiks/ Vieta

Īstenotājs

Apraksts

Budžets

"Moldovas muitas maksājumu iekasēšana un muitošanas caurspīdīguma uzlabošana"

22.04.-25.04.

/Moldova/

Latvijas Muitas brokeru asociācija

Vizītes mērķis bija izveidot efektīvu sadarbības un dialoga platformu visām ar muitošanas jautājumiem saistītajām institūcijām Moldovā, izveidojot Moldovas Muitas brokeru asociāciju.

ĀM – 2 500 LVL

 

Moldovas Republikas izglītības attīstības veicināšana lauksaimniecības sektorā

26.06.-15.12.

/Latvija un Moldova/

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centrs

Projekta mērķis ir veicināt Moldovas Republikas izglītības attīstību lauksaimniecības sektorā. Projekta ietvaros notiks Moldovas lauksaimniecības speciālistu apmācības Latvijā, tiks izstrādātas Metodikas un ieteikumu prezentācija Moldovas lauksaimniecības ministrijas un "ProRuralInvest" speciālistiem Moldovā.

ĀM - 16 206LVL

Atbalsta sniegšana Moldovas Republikai valsts pārvaldes sistēmas kapacitātes stiprināšanai valsts robežas drošības, robežapsardzības un kontroles jomā, kā arī ārzemnieku uzraudzībā

26.06.-31.12.

/Moldova un Latvija/

Latvijas Valsts robežsardze

Sadarbības jomas – likumdošanas un institucionālie jautājumi, personāla apmācība,

robežšķērsošanas punktu

organizēšana, robežapsardzības objektu dislokācija, funkcionēšana, darbības principi, tehniskais nodrošinājums, IT, tehnisko un sakaru sistēmas izveidošana, u.c.

Kopā:

38 063 LVL

ĀM – 18 063LVL;

Līdzfinansējums no

CIDA – 20 000 LVL

2.starptautiskais sabiedrības vadības vasaras institūts

26.06.-30.06.

/Latvija/

Valsts kanceleja;

Valsts administrācijas skola;

Rīgas Ekonomikas augstskola.

Vasaras institūta mērķis ir nodrošināt veiksmīgu apmācību valsts ierēdņiem un potenciālajiem lēmumu pieņēmējiem par sabiedrības vadības jautājumiem. Apmācības veicina ierēdņu profesionālismu, kā arī sniedz iespēju veidot unikālu sadarbības tīklu un pieredzes apmaiņu starp dažādu valstu akadēmiķiem, praktiķiem un NVO.

Kopā: 18 286 LVL

AM – 3 000 LVL;

 

Moldovas – Latvijas pilsoniskās sabiedrības forums "Ceļā uz Eiropas Savienību"

01.07.-30.11.

/Moldova/

Latvijas platforma attīstības sadarbībai "LAPAS"

Latvijas – Moldovas Foruma mērķis ir Latvijas pieredzes nodošana, lai veicinātu Moldovas pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos virzībā uz ES.

Kopā:

37 341,50 LVL

ĀM –9 047.75 LVL

CIDA - 9 047.75 LVL

Sorosa fonds – 19 246 LVL

Ogres un Basarabeaskas pašvaldību attīstības veicināšnaa un administratīvās kapacitātes stiprināšana

05.07.-20.11.

/Moldova/

Ogres novada dome

Projekta rezultātā tiks apmācīti 10 pašvaldības darbinieki, izstrādāti turpmākie mērķi pašvaldībai. Projekts veicinās finansējuma piesaisti no ES fondiem, kas palīdzēs uzlabot ekonomisko vidi, un nodarbinātības veicināšanu, integrāciju ES un nabadzības novēršanu Moldovā.

Kopā:

17 945,00LVL

ĀM – 8647.5 LVL

CIDA - 8647.5 LVL

Ogres novada dome – 650LVL

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas sistēmas kapacitātes stiprināšana būtiskos vides aizsardzības jautājumos

20.07.-20.11.

/Moldova/

Valsts SIA "Vides projekti"

Moldovas Vides aizsardzības sistēma atrodas tikai savas attīstības sākumposmā. "Vides projekti" stiprinās MR Ekoloģijas ministrijas kapacitāti, nododot Latvijas pieredzi un zināšanas integrācijas procesā ES un jaunās vides aizsardzības sistēmas un struktūras izveidē.

ĀM – 12 676 LVL

CIDA - 12 676 LVL

 

 

Atbalsts Moldovas ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības plānošanai

01.07.-31.12.

/Latvija/

SIA "Comperio"

SIA "Comperio" plāno noorganizēt Moldovas Ekonomikas ministrijas, Finansu un statistikas institūta darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Latviju. Tā ietvaros pārstāvjiem tiks sniegta padziļināta informācija par Latvijas valsts plānošanas dokumentiem un to izvērtēšanu.

ĀM – 7 752 LVL

Atbalsts Moldovas Republikas pilsoniskas sabiedrības attīstībai un sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesā

03.07.-30.11.

/Latvija/

SIA "Comperio"

Projekta ietvaros notiks 3 Moldovas preses pārstāvju un 3 Moldovas mazā biznesa asociācijas biedru pieredzes apmaiņas vizīte Rīgā, veicinot Moldovas mediju un NVO sektora izpratni lēmumu pieņemšanas mehānismiem, par Latvijas uzņēmējdarbību regulējošo likumdošanu un Eiropas integrācijas pieredzi.

ĀM – 5 005 LVL

CIDA - 5 005 LVL

 

 

      

        

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR GRUZIJU 2006.GADĀ

Nosaukums

Laiks/ Vieta

Īstenotājs

Apraksts

Budžets

"Muzejs atvērts sabiedrībai"

01.09.-31.12.

/Gruzija/

"GLEN Latvija"

Latvijas eksperts strādās Gruzijas Valsts muzejā, lai stiprinātu un atbalstītu pārmaiņu procesus Gruzijas muzeju sistēmā, izmantojot Latvijas pieredzi.

Projekta ietvaros notiks pieredzes apmaiņas semināri, izstrādāti jauni darba materiāli un metodoloģiska rokasgrāmata, izstrādāta arī bērnu un jauniešu piesaistīšanas programma, kā arī organizētas dažādas muzeja ekspozīcijas noteiktām mērķauditorijām.

ĀM - 4 000 LVL

 

 

Tieslietu ministrijas priekšizpētes vizīte

26.04.-29.04.

/Gruzija/

Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrijas priekšizpētes vizīte notika, lai apzinātu jomas, kurās Latvija varētu dalīties pieredzē un sniegt atbalstu.

Gruzijas puse izrādīja interesi par sistēmu, kā Latvijā tiek risināti jautājumi, kas saistīti ar cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem.

 

ĀM - 728 LVL

Mērķgrupu aktivizēšana administratīvo resursu ļaunprātīgas izmantošanas novērošanai priekšvēlēšanu laikā Gruzijā

 

01.08.-31.12.

/Gruzija/

Sabiedrība par atklātību Delna

Projekta ieviešana palīdzēs pilsoniskajai sabiedrībai vērtēt vēlēšanas no administratīvo resursu izmantošanas perspektīvas, kas veicinās godīgākas un demokrātiskākas vēlēšanas.

ĀM - 14 227 LVL

CIDA - 14 227 LVL

 

Gruzijas pašvaldību izpildvaras un kapacitātes stiprināšana

01.06.-31.12.

/Gruzija/

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)

Projekta mērķis ir Gruzijas pašvaldību pārstāvju - izpilddirektoru - kompetences un zināšanu paaugstināšana efektīvai pakalpojumu nodrošināšanai.

Kopā:17 675 LVL

ĀM - 8 160 LVL

CIDA - 8 160 LVL

LPS - 1 355 LLV

Audiovizuālā sektora attīstība Gruzijā: dokumentālās filmas

01.09.-31.12.

/Gruzija/

V/A "Nacionālais Kino centrs" (NKC)

Nacionālais Kino centrs sniegs atbalstu Gruzijas audiovizuālā sektora - filmu nozares - attīstībai, galveno uzmanību vēršot uz institucionālo atbalstu un dokumentālo filmu producentu apmācību, kā arī pieredzes un informācijas apmaiņas veicināšanu starp Latviju un Gruziju.

Kopā: 24 794.8LVL

ĀM - 11022.1LVL

CIDA - 11022.1LVL

NKC - 1 895.6 LVL

Gruzijas filmu fonds - 855 LVL

Sigulda - Čiatura - Elpo Brīvi

01.07.-31.12.

/Gruzija/

Siguldas novada dome (SND)

Siguldas novada dome atjaunos sadarbību ar Čiaturas pašvaldību, kas aizsākusies jau 1957.gadā. Projekta mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku atbalstu pašvaldību attīstības veicināšanai Čiaturas pilsētā.

Kopā: 11 212 LVL

ĀM - 5 390 LVL

CIDA - 5 390 LVL

SND - 432 LVL

      

        

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR BALTKRIEVIJU 2006.GADĀ

Nosaukums

Laiks/ Vieta

Īstenotājs

Apraksts

Budžets

Baltkrievu jauniešu apmācība ES valstu augstākajās mācību iestādēs.

2006. gada 1. septembris – 2007. gada 31. janvāris

Ārlietu ministrija

Trīs Baltkrievijas studentu apmācība Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē un Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā.

ĀM –