Attīstības sadarbības projekti 2005.gadā

12.04.2006. 17:24

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR MOLDOVU 2005.GADĀ

Nosaukums

Laiks/Vieta

Īstenotājs

Apraksts

Budžets

Atbalsta sniegšana Moldovas Republikai valsts pārvaldes sistēmas kapacitātes stiprināšanai valsts robežas drošības, robežapsardzības un kontroles jomā, kā arī ārzemnieku uzraudzībā

19.06. – 31.12. /Moldova un Latvija

Latvijas Valsts robežsardze

Lai stiprinātu Moldovas robežapsardzību, tika īstenotas 10 misijas, kuru laikā Moldovas Robežsardzei tika nodota Latvijas pieredze un sniegtas rekomendācijas. Sadarbības jomas – likumdošanas un institucionālie jautājumi, personāla apmācība, projektu pieteikumu sagatavošana, lai pieteiktos ES finansējumam, kinoloģijas jautājumi, "zaļās robežas" administrēšana, robežšķērsošanas punktu organizēšana, Moldovas – Ukrainas robežas monitorēšana, kā arī komunikāciju tehnoloģijas, u.c.

Kopā:

38 121 LVL

ĀM – 19 627 LVL;

Līdzfinansējums no CIDA (Kanādas Starptautiskās attīstības aģentūra) – 15 929 LVL, un UNDP Moldovā – 2 565 LVL

Atbalsta sniegšana Moldovas Republikai valsts pārvaldes sistēmas kapacitātes stiprināšanā brīvības atņemšanas iestāžu pārvaldīšanas un reformēšanas jomā

05.09. – 31.12. / Moldova un Latvija

Latvijas Ieslodzījumu vietu pārvalde

Projekta ietvaros Moldovas eksperti tika informēti par Latvijas ieslodzījumu vietu administrēšanu, apmeklēja Probācijas dienestu un vairākus Latvijas cietumus. Tika diskutēts par jautājumiem saistībā ar ieslodzīto sociālo rehabilitāciju un ieslodzījumu vietu drošības uzlabošanu. Īpaša uzmanība tika pievērsta Moldovas ieslodzījumu vietu personāla apmācībai; ar CIDAs atbalstu tika iegādāti datori Moldovas Mācību Centra vajadzībām.

Kopā:

16 360 LVL

ĀM – 8 860 LVL; līdzfinansējums no

CIDA – 7 500 LVL

Moldovas muitas maksājumu iekasēšana un muitošanas caurspīdīguma uzlabošana

 

16.07. – 24.08. / Moldova un Latvija

Latvijas Loģistikas un muitas brokeru asociācija

Divu vizīšu ietvaros Latvijas eksperti sniedza rekomendācijas Moldovai par nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā, lai uzlabotu Moldovas muitas darbību un muitas maksājumu iekasēšanu, kā arī izveidotu Muitas brokeru institūciju normatīvajos aktos un praksē.

Kopā:

5 500 LVL (ĀM)

 

 

Tehniskā palīdzība ES integrācijas jautājumu koordinācijas modeļa izveidē Moldovas valsts pārvaldei

27.06. - 28.06 / Moldova

Latvijas eksperti Eiropas integrācijas jautājumos

Notika semināri un diskusijas, lai informētu Moldovas valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjus par ES koordinācijas jautājumiem gan ministrijas līmenī, gan valsts līmenī.

Kopā:

1 391 LVL (ĀM)

 

Pirmā starptautiskā sabiedrības pārvaldes vasaras skola

25. -29.07. / Latvija

Valsts kanceleja,

Valsts Administrācijas skola, Vidzemes augstskola, Rīgas Ekonomikas augstskola

LR Ārlietu ministrija atbalstīja trīs Moldovas valsts institūciju pārstāvju dalību Vasaras skolā. Vasaras skolas programmā tika iekļauti jautājumi par uz rezultātiem balstītu budžeta plānošanu, politikas programmu plānošanu un vadības efektivitāti, cilvēkresursiem, kā arī par ētikas nozīmi sabiedrības pārvaldē.

Kopā:

2 515 LVL (ĀM)

Moldovas pašvaldību administratīvās kapacitātes celšana

11.12. -14.12. / Latvija

Latvijas Pašvaldību savienība

Moldovas pārstāvji tika informēti par Latvijas pieredzi varas un finansu decentralizācijas modeļa izveidē. Projekta ietvaros notika semināri par ilgtspējīgu un efektīvu pašvaldību pastāvēšanu.

Kopā:

5 490 LVL (ĀM)

Konference: "Baltijas ES Integrācija: Rekomendācijas Moldovai"

04.07. - 06.07 / Moldova

Latvijas eksperti Eiropas integrācijas jautājumos

Divi Latvijas pārstāvji piedalījās konferencē, prezentējot Latvijas pieredzi ES integrācijā. Konferenci organizēja Moldovas ĀM un Lielbritānijas vēstniecība Moldovā. Šīs konferences mērķis bija vecināt sadarbību starp valsts institūcijām Moldovā un Baltijas valstīs ES integrācijas jautājumos.

Kopā:

2 041 LVL (ĀM)

Līdzfinansējuma līgums ar UNDP Moldovā projekta īstenošanai

15.12. /

Moldova

UNDP Moldovā,

Saeima

Tika parakstīts līgums, lai nodrošinātu projekta "Moldovas

Parlamenta institucionālās

kapacitātes celšana" līdzfinansēšanu, nodrošinot Latvijas ekspertu dalību projektu īstenošanā

Kopā:

631 282 LVL

ĀM – 14 056 LVL,

UNDP Moldovā– 232 000 LVL

        

     

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA AR GRUZIJU 2005.GADĀ

 

Laiks/ Vieta

Īstenotājs

Apraksts

Budžets

Latvijas – Gruzijas NVO Forums

05.10. - 07.10./ Gruzija

Latvijas NVO Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)

Projekta ietvaros Latvijas un Gruzijas NVO sektora pārstāvji tikās, lai dalītos pieredzē un noteiktu nākotnes sadarbības projektus Eiropas integrācijas, izglītības un veselības jomās.

Kopā:

20 829LVL

 

ĀM– 6 386 LVL

Atbalsts Gruzijas pašvaldību kapacitātes un vietējās demokrātijas stiprināšanā

23.11. – 27.11. / Latvija

Latvijas Pašvaldību savienība

Šis projekts tika organizēts, lai Gruzijas pārstāvjiem stāstītu par Latvijas pieredzi pašvaldību sistēmas attīstībā. Tika organizēti semināri pašvaldību reformu un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos, kā arī pašvaldību vēlēšanu procesa attīstībā.

Kopā:

5 000 LVL (ĀM)

Gruzijas Republikas masu mediju sektora stiprināšana Eiropas integrācijas procesā

12.12. - 19.12.

/ Latvija

Saeima

Gruzijas žurnālistu delegācija apmeklēja Latvijas institūcijas, tikās ar Latvijas valdības pārstāvjiem un žurnālistiem, diskutētu par Latvijas pieredzi ES integrācijas procesā.

Kopā:

9 707 LVL (ĀM)