Baltijas jūras reģiona prioritātes būs vide, ekonomika, enerģētika, izglītība un kultūra un civilā drošība

04.06.2008. 16:01


4. jūnijā Rīgā Baltijas jūras valstu valdību vadītāju samitā tika pieņemta deklarācija par Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) reformu, kurā definētas organizācijas ilgtermiņa prioritātes, kā arī Baltijas jūras valstu samita priekšsēdētāja secinājumu dokuments, kurā atspoguļoti sasniegumi un aktivitātes Latvijas prezidentūras laikā BJVP, kā arī nākotnes perspektīvas definētajās prioritārajās jomās.

Turpmākos gadus BJVP prioritātes būs:

  • vide (iekļaujot klimata izmaiņas),
  • ekonomiskā attīstība (iekļaujot inovācijas, konkurētspēju, labvēlīgu biznesa vidi, uzņēmējdarbības veicināšanu, jūras ekonomiku, transportu un loģistiku u.c.),
  • enerģētika (iekļaujot enerģētisko drošību, efektivitāti, atjaunojamos energoresursus, enerģijas ietekmi uz vidi u.c.),
  • izglītība un kultūra (iekļaujot Eirofakultātes konceptu, studentu un akadēmiķu mobilitāti, zinātnes un izpētes tīklu kapacitātes celšanu un reģionālās identitātes veidošanu),
  • civilā drošība un humanitārā dimensija (iekļaujot cīņu pret cilvēktirdzniecību, bērnu tiesību aizsardzību, kodoldrošību, jauniešu lietas, tolerances veicināšanu u.c.)

Prioritātes īstenos ekspertu grupas, kurās iesaistīti gan valsts gan nevalstisko institūciju pārstāvji, nosakot skaidru mandātu, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un laika rāmi. Šobrīd pastāvošās darba grupas tiks likvidētas vai pārveidotas par ekspertu grupām. Priekšlikumus un lēmumus par ekspertu grupu izveidi pieņems BJVP Vecāko amatpersonu komiteja.

Deklarācijā paredzēta arī BJVP pastāvīgā sekretariāta pārstrukturizēšana, lai veicinātu finansējuma piesaisti un sekmētu projektu izstrādi un to īstenošanu. Sekretariāta darbinieki tiks piesaistīti konkrētiem projektiem un iniciatīvām, kas vērstas uz definēto prioritāšu īstenošanu.

Izvirzītās prioritātes un to īstenošanas metodes tiks regulāri pārskatītas un izvērtētas.

Deklarācijā noteikts, ka turpmāk 'īpašie dalībnieki' un 'stratēģiskie partneri' tiks apvienoti vienā jēdzienā un dēvēti par 'stratēģiskajiem partneriem', ar mērķi veicināt savstarpējo sadarbību un koordinēt dažādas aktivitātes, īpaši prioritārajos virzienos.

BJVP turpinās saskaņot pasākumus ar Ziemeļu ministru padomi, Barenca - Eiroarktikas padomi, Arktikas padomi un Ziemeļu dimensijas parnerībām, kā arī padziļināt  sadarbību ar Eiropas Savienības programmām, tai skaitā Eiropas kaimiņpolitiku un transnacionālām programmām. Eiropas Komisijas dalība BJVP nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu attiecībā uz Baltijas jūras reģiona stratēģiju Eiropas Savienībā.

Nākamajai - Dānijas prezidentūrai būs jānodrošina šo lēmumu nostiprināšana BJVP un BJVP sekretariāta nolikumos un citos normatīvajos aktos.

Savukārt Baltijas jūras valstu samita priekšsēdētāja secinājumu dokumentā pozitīvi novērtēts HELCOM* Baltijas jūras rīcības plāns, lai atjaunotu Baltjas jūras ekoloģisko stāvokli līdz 2021.gadam, kura īstenošana ir viena no reģiona politiskajām prioritātēm. Šajā dokumentā valdības paudušas gatavību veikt nacionālus pasākumus šī rīcības plāna īstenošanā. Vienlaikus, tiek uzsvērti tādi būtiski jautājumi kā jūras drošība, jūras politika, ilgtspējīga jūras apsaimniekošana.

Tāpat tiek atzīta sadarbība Baltic 21** ietvaros, kā arī liktas cerības uz ES jūras stratēģijas direktīvas ieviešanu un tās eventuāli pozitīvo ietekmi uz vides aizsardzību Baltijas jūrā. Valdību vadītāji atzīmē arī Ziemeļu dimensijas vides partnerību, īstenojot dažādus projektus, piesaistot tam finansējumu no dažādiem avotiem. Dokumentā valdību vadītāji īpaši aicina BJVP un tā stratēģiskos partnerus vērst uzmanību uz klimata pārmaiņām reģionā un ierobežot tā negatīvo ietekmi uz reģionu.

Valdību vadītāji atzīst, ka zinātne, attīstība un inovācijas ir jāskata kā prioritāras jomas, lai sekmētu reģiona konkurētspēju un nodrošinātu reģiona izaugsmi. Īpaša uzmanība jāpievērš mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, jūras ekonomikas sektoram, reģiona transporta un loģistikas, zinātnes parku un rūpniecisko klāsteru, biznesa vides un darba tirgus attīstībai.

Valdību vadītāji uzsver, ka stabilas un drošas energopiegādes ir nozīmīgas ekonomiskajai attīstībai un labklājībai. Ir nepieciešams vairāk attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kā arī sekmēt energoefektivitāti. Rudenī plānotā enerģētikas ministru sanāksme iezīmēs jaunas sadarbības idejas un sadarbības virzienus 2009.-2011. gadam. Šajā kontekstā energotirgu integrācija, stabila un droša energopiegāde reģionā ir īpaši būtiska. BASREC***, kas ir reģiona sadarbības darba grupa enerģētikas jautājumos, tiek aicināta vēl vairāk fokusēties uz šo mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Izglītības jomā, kas ir investīcija reģiona konkurētspējā, nepieciešams vērst uzmanību uz universitašu sadarbības sekmēšanu, mācību programmu uzlabošanu, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšanu, zinātnes tīklu kapacitātes uzlabošanu, pieaugušo izglītības un mūžizglītības attīstību.

Dokumentā uzsvērta arī sadarbība kultūras jomā, saglabājot kultūras mantojumu, stiprinot reģiona identitāti un veicinot radošo industriju attīstību, kultūras tūrismu, zemūdens kultūras mantojuma saglabāšanu, cīņu pret kultūras dārgumu eksportu un melno arheoloģiju. Pozitīvi novērtēta sadarbība Ars Baltica ietvaros, kultūras sadarbības partnerība Ziemeļu dimensijas ietvaros, Baltijas jūras festivāla iniciatīva un Latvijas prezidentūras kultūras un publiskās diplomātijas projekts "Balticness". 

Valdību vadītāji atzīst arī sadarbības formas, kas cīnas pret organizēto noziedzību, cilvēktirdzniecību, veicina bērnu tiesību aizsardzību, toleranci, kā arī kodol un radiācijas drošību, nelegālo migrāciju. Tiek uzsvērta arī Ziemeļu dimensijas sociālās labklājības un veselības partnerība, atzīmēja īstenoto pētījumu par korupijas novēršanas praksi valsts pārvaldē reģiona valstīs.

Valdību vadītāji akcentē arī sadarbību jaunatnes politikas jomā, attīstot brīvprātīgo darbu, jauniešu uzņēmējdarbību, pētniecību par jaunatni un starpkultūru izglītību.

Ar šo sanāksmi noslēdzas Latvijas prezidentūra BJVP, no Latvijas prezidentūru pārņems Dānija.

Nākamais BJVP valdību vadītāju samits notiks 2010.gadā Lietuvā.

(teksta beigas)

7. Baltijas jūras valstu valdību vadītāju samita laikā pieņemtie dokumenti

Plašāka informācija par Latvijas prezidentūru un samitu: http://www.am.gov.lv/lv/cbss/


* HELCOM - Helsinku komisija

** Baltic 21 - rīcības programma sadarbības realizācijai ilgtspējīgas attīstības jomā Baltijas jūras valstu reģionā

*** BASREC - Baltijas jūras reģiona sadarbība grupa enerģētikas jomā (Baltic Sea Region Energy Cooperation)