Palīdzība ārkārtas situācijās

05.10.2015. 10:31

Nonākot ārkārtas situācijā ārvalstīs nekavējoties zvaniet uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts tālruni:
(+371) 26 33 77 11

Konsulārā departamenta dežurants nepieciešamības gadījumā sazināsies ar Latvijas vēstniecības ASV konsulāro amatpersonu palīdzības sniegšanai.

PALĪDZĪBA PASES ZUDUMA GADĪJUMĀ

Ja Jums nozagts vai nozaudēts, vai citādi kļuvis lietošanai nederīgs ceļošanas dokuments (pase), vēstniecībā iespējams izsniegt Atgriešanās apliecību.

MATERIĀLĀ PALĪDZĪBA

Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi neatmaksājamas materiālās palīdzības sniegšanai personām, kuras ārvalstīs palikušas bez iztikas līdzekļiem. Ņemot vērā šādu situāciju, ir izstrādāta procedūra, kādā risināt jautājumu par personas nodrošināšanu ar nepieciešamo naudas summu, lai persona varētu atgriezties Latvijā vai arī turpinātu savu uzturēšanos ASV.

Latvijas valstspiederīgajam, kurš ASV ir palicis bez iztikas līdzekļiem:

 • Ir iespējams vērsties pēc palīdzības Latvijas vēstniecībā ASV un ar vēstniecības starpniecību sazināties ar saviem radiniekiem, draugiem vai paziņām Latvijā, lai tie nepieciešamo naudas summu iemaksātu Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (Rīgā, Elizabetes iela 57, tālrunis +371-67016364). Konsulārā departamenta dežurējošai amatpersonai naudu iespējams iemaksāt arī brīvdienās un svētku dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni +371-26337711.
 • Saņemot apstiprinājumu, ka Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamentā ir iemaksāta nepieciešamā naudas summa, konsulārā amatpersona no vēstniecības līdzekļiem izmaksās ekvivalentu naudas summu bez iztikas līdzekļiem palikušajai personai.

PALĪDZĪBA CITOS GADĪJUMOS

Tāpat ASV esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem vēlams:

Šādi pasākumi dod iespēju saņemt ātrāku un efektīvāku palīdzību ekstremālās situācijās. Tie palīdz arī samazināt vai pat izvairīties no finansiālā un morālā kaitējuma.

PALĪDZĪBA AIZTURĒŠANAS VAI ARESTA GADĪJUMĀ

Gadījumā, kad Latvijas valstspiederīgais tiek aizturēts vai apcietināts,vēstniecība var iesaistīties šīs personas tiesību un interešu aizstāvībā tikai tādā apmērā, kādā tas ir pieļaujams saskaņā 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem.

Saskaņā ar 1963.gada Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām, ārvalsts kompetento institūciju pienākums ir pēc personas lūguma nekavējoties informēt Latvijas vēstniecību par Latvijas valstspiederīgā aizturēšanu, arestēšanu vai personas brīvības atņemšanu jebkādā citā veidā.

Atbilstoši starptautiskajai praksei konsulārā aizsardzība aizturētajai personai pamatā saistās ar trim aspektiem:

 1. humāno – konsulārā amatpersona nodrošina ieslodzītās personas kontaktus ar ārpasauli – radiem un draugiem, kā arī pārliecinās, ka ir nodrošinātas personas pamatvajadzības;
 2. aizsargājošo – konsulārā amatpersona, piemēram, palīdz nodrošināt, ka pret personu ieslodzījumā neizturas slikti, ieslodzījuma apstākļi atbilst starptautiskajiem standartiem par ieslodzīto uzturēšanās apstākļiem ieslodzījuma vietās;
 3. tiesisko – konsulārā amatpersona pārliecinās, ka ieslodzītajam ir piešķirts advokāts, kas var īstenot personas aizstāvību, kā arī pārliecinās, vai persona ir informēta par lietas izmeklēšanas gaitu un turpmākajām procesuālajām darbībām.

Ņemot vērā minēto, lūdzam informēt Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, ja kāds no trim aspektiem tiek pārkāpts, lai konsulārā amatpersona, sazinoties ar rezidences valsts kompetentajām iestādēm, varētu novērst minētos pārkāpumus.

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka konsulārā palīdzība neaizstāj aizstāvību un konsulārā amatpersona nav tiesīga darboties kā advokāts kriminālprocesa ietvaros. Tāpat konsulārās palīdzības mērķis nav atbrīvot personas no atbildības, ko tām uzliek uzņemošās valsts normatīvie akti.  

PALĪDZĪBA NĀVES GADĪJUMĀ

Vēstniecība iesaka visām personām, kuras plāno doties uz ASV, savlaicīgi apdrošināt savu veselību un dzīvību. Visas izmaksas sakarā ar mirušā transportēšanu jāsedz viņa tuviniekiem, jo Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi šim nolūkam.

Mirstīgo atlieku transportēšanai nepieciešamie dokumenti

Lai izvestu Latvijas valstspiederīgā mirstīgās atliekas no ASV, mirušās personas tuviniekiem nepieciešams savākt šādus dokumentus:

 • ASV medicīnas iestāžu izsniegta izziņa par personas nāves cēloni;
 • personas miršanas apliecība, kuras īstums jāapliecina ar Apostille kompetentajā ārvalsts iestādē;
 • dokuments, kas apliecina mirstīgo atlieku iezārkošanas atbilstību uzturēšanās valsts sanitārās kontroles dienestu izvirzītajām prasībām (Embalming Certificate – to certify that the remains of the late have been properly embalmed and are in a sanitary condition – ja līķis tiek pārvests zārkā; Cremation Certificate – ja pīšļi tiek pārvesti urnā;
 • dokuments, kas apliecina muitas formalitāšu nokārtošanu (declaration that the late is not known to be of an infectious nature or Certificate in Relation to removal the body outside the state; declaration that the coffin contains the remains and only the remains of the late);

Ja mirstīgās atliekas tiek sūtītas zārkā ar lidmašīnu, parasti tiek pieprasīta kontaktinformācija par Latvijas apbedīšanas biroju, kura pārstāvji ar speciālo transportu zārku sagaidīs. Šī kontaktinformācija, ko sniedz mirušā tuvinieki, nododama attiecīgajam apbedīšanas birojam ASV.

Tomēr konsuli NEVAR:

 • sniegt Jums finansiālu palīdzību;
 • palīdzēt Jums sameklēt apmešanās vietu vai sameklēt darbu;
 • iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja esat izdarījis likumpārkāpumu;
 • sniegt Jums juridisku konsultāciju;
 • panākt Jums labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem;
 • apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus;
 • kārtot Jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizāciju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbību.