Paziņošana par dzīvesvietu

02.12.2014. 19:09
Ja atrodaties ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, Jums saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

La informētu par dzīvesvietu ASV, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz vai jānosūta sekojoši dokumenti:

1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei adresēts iesniegums brīvā formā;

2. Pase vai pases datu lapas kopija;Iesnieguma paraugs:

Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

_________________________ (vārds, uzvārds)
_________________________ (personas kods)
_________________________ (adrese)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ (tālrunis)IESNIEGUMS

Ar šo informēju, ka manas dzīvesvietas adrese ASV ir:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________.
_____.gada ___. ____________ (gads) diena) (mēnesis)_______________ (paraksts)