Valsts nodevu un konsulāro maksu cenrādis (EUR)

12.10.2017. 10:40
Pakalpojuma veids Valsts nodeva Konsulāra nodeva Kopā
PASES un PERSONAS APLIECĪBAS      
Pases izsniegšana 28,46 46,54 75,00
Pases izsniegšana:
 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu
14,23 40,77 55,00

Valsts nodevu nemaksā:

 1. persona, kura ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un iesniedz šādu faktu apliecinošu dokumentu
 2. personas iepriekšējais personu apliecinošais dokuments kļuvis nederīgs izdevējiestādes vainas dēļ

 

IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana latviešu valodā

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):

2 stundu laikā (par vienu personu)

1 darba dienas laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

 

14,94

8,54

4,27

 

 

-

-

-

 

 

14,94

8,54

4,27

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 1. represētā persona
 2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādībā esošo personu

Valsts nodevu nemaksā:

 1. invalīdi
 2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām MK noteiktajā kārtībā
 5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā
IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):

Tajā paša dienā

1 darba dienas laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

14.94

8,54

4,28

 

15.06

11,46

10,73

 

30

20,00

15,01

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 1. represētā persona
 2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādībā esošo personu

Valsts nodevu nemaksā:

 1. invalīdi
 2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām MK noteiktajā kārtībā
 5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā
IZZIŅAS IZSNIEGŠANA (IZŅEMOT IZZIŅU NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA)

10 darbdienu laikā (viens dokuments)

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

-

-

15,00

30,00

15,00

30,00

Izziņa par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par deklarēto, reģistrēto vai personas noradīto dzīvesvietu
5 darbadienu laikā  2.50  10.73  13.23
1 darba dienas laikā  2.50  11.46  13.96
Tajā pašā dienā   2.50  15.06  17.56
IZZIŅAS no SODU REĢISTRA      

Elektroniski:

5 darba dienu laikā

1 darba dienas laikā (izsniedz nākamajā darba dienā)

 

4,27

12,81

 

15,00

30,00

 

19,27

42,81

Pa pastu:

5 darba dienu laikā

Ja nepieciešama legalizācija vai Apostille

 

4,27 (0.63+0.31)

4,27 (0.63+0.31)

+

14,23

 

30+45

30+45

 

79,90

94,44

Izziņas par nesodāmību tulkošana (krievu / angļu valodā) Informācijas centrā:

5 darba dienu laikā

1 darba dienas laikā (izsniedz nākamajā darba dienā)

 

5,01

10,02

 

-

-

 

5,01

10,02

Maksas apmēru par izziņas tulkošanu samazina par 50%, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

1)       politiski represētām personām

2)       invalīdiem

3)       par trūcīgām atzītām personām

Maksas apmēru par izziņas tulkošanu samazina par 10% nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

     
       
ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI[6]      
Atgriešanās apliecības izsniegšana 15,00 - 15,00
Ja personai nav nepieciešamo finanšu līdzekļu atgriešanās apliecības saņemšanai, tā valsts nodevu samaksā pirms jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanas.      
       
NOTARIĀLĀS DARBĪBAS      
Pēc iepriekšējas vienošanās ar konsulu tel. +38(044) 490 70 31      
DOKUMENTU SŪTĪŠANA      
Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību (viens sūtījums)[12] - 45,00 45,00

Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās[13]:

ar ierakstītu sūtījumu (viens sūtījums) (ne mazāk kā 10 euro par sūtījumu)

  10,00[14]  
UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA VIENOTĀS VĪZAS SAŅEMŠANAI      
Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)[15] - 20,00 20,00
       
CIVILSTĀVOKĻA AKTI      
Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa[16] 71,14 45,00 116,14

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

1)       persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

2)       persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”.

Reģistrācijas apliecības izsniegšana

   

7

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI      

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana[17]

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu[18]

Atteikšanās no nepilsoņa statusa[19]

21,34

7,11

-

45,00

45,00

45,00

66,34

52,11

45,00

       
UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS[20]      

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

30 dienu laikā

10 darbdienu laikā

5 darbdienu laikā

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un PUA saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

30 dienu laikā

10 darbdienu laikā

5 darbdienu laikā

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa laulātajam, alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam vai apgādībā esošai personai vai ārzemniekam, kurš

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa TUA saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, un viņa ģimenes loceklim:

30 dienu laikā

10 darbdienu laikā

5 darbdienu laikā

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 2.punktu (par TUA, kas pieprasīta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, ja to pieprasa ārzemnieks, kurš ir tādas valsts pilsonis, kuras pilsoņiem, izsniedzot UA, tiek veikta papildus pārbaude, vai kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka vai bēgļa statuss, kā arī gadījumā, ja UA pieprasa attiecīgā ārzemnieka laulātais, nepilngadīgie (arī aizbildnībā esošie) bērni un aizgādnībā esošās personas – 90 dienu laikā):

90 dienu laikā

45 dienu laikā

10 darbdienu laikā

 

99.60

241,89

384,00

 

71.14

213,00

355,72

 

 

 

142,29

284.57

426,86

 

 

142,29

284.57

426.86

 

70,00

70,00

70,00

 

70,00

70,00

70,00

 

 

 

70,00

70,00

70,00

 

 

70,00

70,00

70,00

 

169.60

311.89

454,18

 

141,14

283.43

425,72

 

 

 

212.29

354,57

496,86

 

 

212.29

354.57

496.86

VĪZAS      

Valsts nodeva par nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu[21]:

1)       vienreizējā un divreizējā vīza

2)       daudzkārtējā vīza

 

61.18

85,37

 

-

-

 

61,18

85,37

Samazinātā valsts nodevas likme par Šengenas vienotās vīzas[22] pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu[23] (piemēro atsevišķos gadījumos, lai sekmētu kultūras, sporta, ārpolitikas un attīstības politikas interešu īstenošanu vai veicinātu citu sabiedrības interesēm svarīgu jomu attīstību). 35,00 - 35,00

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu[24] (15 dienu laikā):

1)       īstermiņa vīza (C kategorija)

2)       īstermiņa vīza (C kategorija) bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem

 

60,00

35,00

 

-

-

 

60,00

35,00

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzām (C kategorija) to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Kopienai ir līgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu (vienreizēja vīza, divreizēja vīza, daudzkārtēja vīza):

1)       Krievijas Federācija[25]:

a.        10 dienu laikā

b.       3 dienu laikā

2)       Ukraina[26]:

a.        10 dienu laikā

b.       3 dienu laikā

3)       Moldovas Republika[27]:

a.        10 dienu laikā

4)       Gruzija[28]:

a.        10 dienu laikā

5)       Bosnija un Hercegovina[29]:

a.        10 dienu laikā

6)       Melnkalnes Republika[30]:

a.        10 dienu laikā

7)       Serbijas Republika[31]:

a.        10 dienu laikā

8)       Albānijas Republika[32]:

a.        10 dienu laikā

9)       Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika[33]:

a.        10 dienu laikā

 

 

35,00

70,00

 

35,00

70,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

 

-

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

35,00

70,00

 

35,00

70,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

Sākot ar 24.01.2011 no nodevas par ilgtermiņa jeb nacionālās vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir atbrīvoti Baltkrievijas Republikā dzīvojoši Baltkrievijas pilsoņi (neattiecas uz īstermiņa jeb Šengenas vīzām) - - -
       
DOKUMENTU LEGALIZĀCIJA[34]      

Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju 2 darbdienu laikā[35]

Tajā paša dienā

15,00

30.00

-

15,00

30.00

Ja nepieciešama  Apostille 15,00 45 60,00

Pārskaitot valsts nodevu Valsts kasei Latvijā, maksājuma uzdevumā kā pārskaitījuma mērķis ir jānorāda: “Ārlietu ministrija – valsts nodeva par (vīzas pieteicēja vārds, uzvārds) vīzas pieteikumu (pārstāvniecība nosaukums – piem., konsulātā Kijevā) ”.

Rekvizīti, veicot pārskaitījumu EUR uz Valsts kasi:

Konta īpašnieks Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919
Banka Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919
BIC kods TRELLV22
IBAN LV81TREL1060110919100

Veicot pārskaitījumus EUR no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jānorāda arī korespondējošās bankas rekvizīti: 

Korespondentbanka Parex Bank, Smilšu iela 3, Rīga, Latvija, LV 1522
Norēķinu konts LV17PARX0000624870001
BIC kods PARXLV22

Pārskaitot konsulāro nodevu Valsts kasei Latvijā, maksājuma uzdevumā, kā pārskaitījuma mērķis ir jānorāda: “Ārlietu ministrija – konsulārā nodeva par norādīt pakalpojuma nosaukumu Latvijas Vēstniecība Ukrainā Konsulārā nodaļā no (vārds, uzvārds pieteikuma iesniedzēja)”.

Rekvizīti, veicot pārskaitījumu EUR uz Valsts kasi:

Konta īpašnieks Ministry of Foreign Affairs (address: Kr. Valdemara Street 3, Riga, LV 1395, Latvia)
Banka Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919, Latvija
Banka kods TRELLV22
SWIFT Code TRELLV22XXX
Norēķinu konts LV20TREL2110036036000
Reģistrācija Nr 90000069065
EKK Code 21371

Vēstniecības vienotais kods

VU1