Valsts nodevu un konsulāro maksu cenrādis (EUR)

02.09.2015. 12:03

Pakalpojuma veids

Valsts nodeva

Konsulāra nodeva

Kopā

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

 

 

 

Pases izsniegšana

28,46

46,54

75,00

Pases izsniegšana:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

14,23

40,77

55,00

Valsts nodevu nemaksā:

 1. persona, kura ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un iesniedz šādu faktu apliecinošu dokumentu
 2. personas iepriekšējais personu apliecinošais dokuments kļuvis nederīgs izdevējiestādes vainas dēļ

Ja personu apliecinošus dokumentus vienlaicīgi noformē vairāki vienas ģimenes locekļi, konsulārā maksa ir iekasējama vienu reizi. Tā kā konsulārās maksas likmes dažādiem personu apliecinošu dokumentu veidiem ir atšķirīgas, tad konsulārā maksa ir iekasējama par dārgāko personu apliecinoša dokumenta veidu.

IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana latviešu valodā

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):

2 stundu laikā (par vienu personu)

1 darba dienas laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

14,94

8,54

4,27

 

-

-

-

 

14,94

8,54

4,27

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 1. represētā persona
 2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādībā esošo personu

Valsts nodevu nemaksā:

 1. invalīdi
 2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām MK noteiktajā kārtībā
 5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā

IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):

1 darba dienas laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

8,54

4,28

 

11,46

10,73

 

20,00

15,01

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 1. represētā persona
 2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādībā esošo personu

Valsts nodevu nemaksā:

 1. invalīdi
 2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām MK noteiktajā kārtībā
 5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā

IZZIŅAS IZSNIEGŠANA (IZŅEMOT IZZIŅU NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA)

10 darbdienu laikā (viens dokuments)

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

-

-

15,00

30,00

15,00

30,00

Izziņa par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par deklarēto, reģistrēto vai personas noradīto dzīvesvietu

5 darbadienu laikā

 2.50  10.73  13.23

1 darba dienas laikā

 2.50  11.46  13.96
       

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

     

Elektroniski:

5 darba dienu laikā

1 darba dienas laikā (izsniedz nākamajā darba dienā)

4,27

12,81

15,00

30,00

19,27

42,81

Pa pastu:

5 darba dienu laikā

Ja nepieciešama legalizācija vai Apostille

4,27

4,27

+

14,00

30+45

30+45

79,27

93,27

Izziņas par nesodāmību tulkošana (krievu / angļu valodā) Informācijas centrā:

5 darba dienu laikā

1 darba dienas laikā (izsniedz nākamajā darba dienā)

5,01

10,02

-

-

5,01

10,02

Maksas apmēru par izziņas tulkošanu samazina par 50%, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

1)       politiski represētām personām

2)       invalīdiem

3)       par trūcīgām atzītām personām

Maksas apmēru par izziņas tulkošanu samazina par 10% nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

     
       

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI[6]

     

Atgriešanās apliecības izsniegšana

15,00

-

15,00

Ja personai nav nepieciešamo finanšu līdzekļu atgriešanās apliecības saņemšanai, tā valsts nodevu samaksā pirms jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanas.

     
       

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

     

Pēc iepriekšējas vienošanās ar konsulu tel. +38(044) 490 70 31

     

DOKUMENTU SŪTĪŠANA

     

Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību (viens sūtījums)[12]

-

45,00

45,00

Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās[13]:

ar ierakstītu sūtījumu (viens sūtījums) (ne mazāk kā 10 euro par sūtījumu)

 

10,00[14]

 

UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA VIENOTĀS VĪZAS SAŅEMŠANAI

     

Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)[15]

-

20,00

20,00

       

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

     

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa[16]

71,14

45,00

116,14

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

1)       persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

2)       persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”.

     

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

     

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana[17]

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu[18]

Atteikšanās no nepilsoņa statusa[19]

21,34

7,11

-

45,00

45,00

45,00

66,34

52,11

45,00

       

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS[20]

     

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

30 dienu laikā

10 darbdienu laikā

5 darbdienu laikā

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un PUA saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

30 dienu laikā

10 darbdienu laikā

5 darbdienu laikā

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa laulātajam, alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam vai apgādībā esošai personai vai ārzemniekam, kurš

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa TUA saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, un viņa ģimenes loceklim:

30 dienu laikā

10 darbdienu laikā

5 darbdienu laikā

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 2.punktu (par TUA, kas pieprasīta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, ja to pieprasa ārzemnieks, kurš ir tādas valsts pilsonis, kuras pilsoņiem, izsniedzot UA, tiek veikta papildus pārbaude, vai kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka vai bēgļa statuss, kā arī gadījumā, ja UA pieprasa attiecīgā ārzemnieka laulātais, nepilngadīgie (arī aizbildnībā esošie) bērni un aizgādnībā esošās personas – 90 dienu laikā):

90 dienu laikā

45 dienu laikā

10 darbdienu laikā

95,00

240,00

380,00

70,00

210,00

355,00

140,00

280,00

425,00

140,00

280,57

425,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

170,00

310,00

450,00

140,00

280,00

425,00

210,00

350,00

495,00

210,00

350,00

495,00

VĪZAS

     

Valsts nodeva par nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu[21]:

1)       vienreizējā un divreizējā vīza

2)       daudzkārtējā vīza

60,00

85,00

-

-

60,00

85,00

Samazinātā valsts nodevas likme par Šengenas vienotās vīzas[22] pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu[23] (piemēro atsevišķos gadījumos, lai sekmētu kultūras, sporta, ārpolitikas un attīstības politikas interešu īstenošanu vai veicinātu citu sabiedrības interesēm svarīgu jomu attīstību).

35,00

-

35,00

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu[24] (15 dienu laikā):

1)       īstermiņa vīza (C kategorija)

2)       īstermiņa vīza (C kategorija) bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem

60,00

35,00

-

-

60,00

35,00

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzām (C kategorija) to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Kopienai ir līgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu (vienreizēja vīza, divreizēja vīza, daudzkārtēja vīza):

1)       Krievijas Federācija[25]:

a.        10 dienu laikā

b.       3 dienu laikā

2)       Ukraina[26]:

a.        10 dienu laikā

b.       3 dienu laikā

3)       Moldovas Republika[27]:

a.        10 dienu laikā

4)       Gruzija[28]:

a.        10 dienu laikā

5)       Bosnija un Hercegovina[29]:

a.        10 dienu laikā

6)       Melnkalnes Republika[30]:

a.        10 dienu laikā

7)       Serbijas Republika[31]:

a.        10 dienu laikā

8)       Albānijas Republika[32]:

a.        10 dienu laikā

9)       Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika[33]:

a.        10 dienu laikā

35,00

70,00

35,00

70,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,00

70,00

35,00

70,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Sākot ar 24.01.2011 no nodevas par ilgtermiņa jeb nacionālās vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir atbrīvoti Baltkrievijas Republikā dzīvojoši Baltkrievijas pilsoņi (neattiecas uz īstermiņa jeb Šengenas vīzām)

-

-

-

       

DOKUMENTU LEGALIZĀCIJA[34]

     

Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju 2 darbdienu laikā[35]

14,00

-

14,00

Ja nepieciešama  Apostille

14,00

45

59,00

Ja pārstāvniecībā ārpus euro zonas valsts nodevu iekasē euro skaidrā naudā, tad valsts nodevas likmi noapaļo uz leju līdz veselam skaitlim (14 euro).

     

 


[1] MK 21.02.2012 noteikumi Nr. 133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu” / MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 6.punkts

[2] MK 11.12.2007 noteikumi Nr. 844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2.4.punkts

[3] MK 11.12.2007 noteikumi Nr. 844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2.4.punkts / MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 3.punkts

[4] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 2.punkts

[5] MK 25.04.2006 noteikumi Nr. 323 „Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra” un MK 27.08.2013 noteikumi Nr. 656 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

[6] MK 27.03.2012 noteikumi Nr. 223 „Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu” 2.punkts 

[7] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 1.1.punkts un 6.7.punkts; Ārlietu ministrijas 2013.gada 1.augusta Kārtība Nr. 14 „Dokumentu izprasīšanas un saņemšanas kārtība Ārlietu ministrijā

[8] Dokumentu legalizācijas likums un MK 20.03.2012 noteikumi Nr. 186 „Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi

[9] MK 20.03.2012 noteikumi Nr. 187 „Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju

[10] MK 20.03.2012 noteikumi Nr. 187 „Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju” 3.punkts

[11] MK 21.04.2008 noteikumi Nr. 283 „Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās” / MK 18.12.2012 noteikumi Nr. 895 „Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs” / MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 4.punkts

[12] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 6.7.punkts

[13] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 7.punkts

[14] Ārlietu ministrijas 03.04.2013 rīkojums Nr. 99 „Par pasta izmaksu likmju apstiprināšanu par dokumentu nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās

[15] MK 21.06.2010 noteikumi Nr. 552 „Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība” / MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 10.punkts

[16] Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.pants

[17] MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 1004 „Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu” 2.punkts

[18] MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 1004 „Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu” 3.punkts

[19] MK 05.12.2000 noteikumi Nr. 425 „Iesnieguma par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniegšanas kārtība

[20] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” / MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” 9.punkts

[21] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” 2.punkts

[22] Vienota vīza – vīza, kas ir derīga visā dalībvalstu teritorijā (Vīzu kodekss)

[23] MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” 11.punkts

[24] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

[25] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

[26] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu

[27] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

[28] Eiropas Savienības un Gruzijas Nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu

[29] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[30] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[31] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[32] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[33] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[34] Dokumentu legalizācijas likums

[35] MK 20.03.2012 noteikumi Nr. 187 „Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju” 2.punkts / MK 20.03.2012 noteikumi Nr. 186 „Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi” 7.punkts