Latvijas valodas politika

02.05.2016. 17:04

Latvijas Satversme un likumdošana nosaka un garantē tiesības personām, kas pieder pie mazākumtautībām, saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras identitāti.

Valsts valodas likuma mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt latviešu valodu, vienlaikus nodrošinot mazākumtautību integrāciju Latvijas sabiedrībā, ievērojot to tiesības lietot savu dzimto vai jebkuru citu valodu.

Latvija turpina atbalstīt un finansēt liberālu izglītības modeli. Valsts finansē mazākumtautību izglītības programmas septiņās valodās: krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu, igauņu, lietuviešu valodās un ivritā. 2015./2016. mācību gadā valsts finansējumu saņēma 104 izglītības iestādes, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, un 71 divplūsmu (latviešu un mazākumtautību valodu programmas) skolas. Vidusskolas pašas izvēlas, kuri mācību priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā, taču jāievēro, ka skolēniem latviešu valodā ir jāapgūst kopumā 60 % no visiem priekšmetiem. Pamatskolas var izvēlēties īstenot vienu no pieciem izstrādātajiem mazākumtautību izglītības programmu modeļiem, no kuriem viens modelis paredz iespējas skolai pašai izstrādāt atbilstošu izglītības programmu.

2012. gada 18. februāra referendumā pārliecinošs vairākums vēlētāju nobalsoja pret Satversmes grozījumiem, kas krievu valodai paredzēja noteikt otras valsts valodas statusu.

Referendums izsauca plašu balsotāju aktivitāti – referendumā piedalījās 71,1 % Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju. Rezultāti bija nepārprotami – tikai 17 % balsstiesīgo iedzīvotāju balsoja par krievu valodu kā otru valsts valodu. Netika saņemtas būtiskas sūdzības par referenduma norisi.

Saistībā ar Krievijas apgalvojumu, ka daļai iedzīvotāju (nepilsoņu) nebija ļauts balsot referendumā, Latvijas valdības nostāja ir nemainīga – vēlēšanu tiesības ir neatņemama pilsonības sastāvdaļa. Nepilsoņiem ir nodrošināta viegla un ērta iespēja naturalizēties un iegūt Latvijas pilsonību.

Referendums vēlreiz apliecināja, ka sarežģītus jautājumus var risināt demokrātiskā ceļā. Latvija turpinās darbu pie atvērtas un integrētas sabiedrības veidošanas, kas balstīta Eiropas demokrātiskajās vērtībās un latviešu valodā kā vienīgajā valsts valodā.