Par Eiropas Savienības sankciju pret Jemenu piemērošanu Latvijā

29.10.2015. 10:56

Noteiktās sankcijas:

-līdzekļu   un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus;

- ieceļošanas ierobežojumi;

- pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi;

- ieroču embargo

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2014/932/KĀDP ( 2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (konsolidētā versija līdz 09.06.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441883058043&uri=CELEX:02014D0932-20150609

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2015/1920 (2015. gada 26. oktobris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1920&from=LV

Padomes Regula

Padomes Regula (ES) Nr. 1352/2014 ( 2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (konsolidētā versija līdz 09.06.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441883165579&uri=CELEX:02014R1352-20150610

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas Lēmums (KĀDP) 2015/1927 (2015. gada 26. oktobris), ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1927&from=LV

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2014. gada 18. decembra Padomes Lēmuma 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2014. gada 18. decembra Padomes Regulas (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), ieroču embargo (aizliegums tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt bruņojumu un ar to saistītus visu veidu materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro ekipējumu un visa minētā rezerves daļas), ieceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.