Par Eiropas Savienības sankciju pret ASV piemērošanu Latvijā

06.02.2015. 15:34

Noteiktās sankcijas:

-atsevišķi   pasākumi pret ietekmi, ko rada ASV sankciju eksteritoriāla piemērošana.

Vienotā Rīcība

VIENOTA   RĪCĪBA (1996.gada 22.novembris), ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz J.3. un   K.3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, attiecībā uz pasākumiem, kas   aizsargā pret trešās valsts eksteritoriālu likumu un citu normatīvo aktu   piemērošanas sekām un darbībām, kuras uz tiem balstās vai notiek sakarā ar   tiem

(96/668/   KĀDP) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404908235882&uri=CELEX:31996E0668

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes   Regulas (EK) Nr.2271/96 (1996.gada 22.novembris), ar ko paredz aizsardzību   pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām   un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām, konsolidētā versija (05.06.2003.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996R2271:20030605:LV:PDF

ES noteiktie pasākumi vērsti pret ietekmi, ko rada ASV noteikto sankciju eksteritoriāla piemērošana.

Šo regulu piemēro:

  1. ikvienai fiziskai personai, kas ir Kopienas rezidents un dalībvalsts pilsonis;
  2. ikvienai juridiskai personai, kas ir reģistrēta Kopienā;
  3. ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 4055/86 (2) 1. panta 2. punktā;
  4. ikvienai fiziskai personai, kas ir Kopienas rezidents, ja vien šī persona neatrodas savā pilsonības valstī;
  5. ikvienai citai fiziskai personai Kopienas teritorijā, tostarp Kopienas teritoriālajos ūdeņos un gaisa telpā, kā arī jebkurā lidmašīnā vai uz jebkura kuģa, kas ir dalībvalsts jurisdikcijā vai kontrolē, ja šī persona darbojas savā profesijā.

Padomes Regula Nr.2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām nodrošina aizsardzību un pretdarbojas tās pielikumā noradītajiem likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un juridiskajiem instrumentiem, kā arī ar tiem pamatotu un no tiem izrietošu darbību eksteritoriālas piemērošanas sekām, ja šāda piemērošana ietekmē augstāk norādīto personu intereses, kas nodarbojas ar starptautisko tirdzniecību un/vai kapitāla apriti un ar to saistītajiem komercpasākumiem starp Kopienu un trešajām valstīm.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām. 

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.