OECD un Latvijas sadarbība

02.09.2016. 17:43

OECD un Latvijas sadarbība pirms Latvijas iestāšanās OECD

Kopš neatkarības atjaunošanas Latvija īstenojusi radikālas politiskās, ekonomiskās un administratīvās reformas. To rezultātā salīdzinoši īsā laikā veiksmīgi noslēdzies pārejas periods uz tirgus ekonomiku. Nozīmīgs solis ceļā uz Latvijas attīstību bijusi arī pievienošanās tādām starptautiskajām organizācijām kā Pasaules Tirdzniecības organizācija (1999. gada 10. februārī) un Eiropas Savienība (2004. gada 1. maijā). Apzinoties, ka tautsaimniecības sekmīgu un ilgtspējīgu attīstību nosaka ekonomiskie procesi pasaulē, Latvijas interesēs ir sadarboties ar OECD – nozīmīgāko globālās ekonomikas veidošanas forumu.

Baltijas reģionālā programma

Pamatojoties uz Baltijas valstu kopīgo deklarāciju, 1998. gadā OECD paziņoja par Baltijas reģionālās programmas izveidi.  OECD un Baltijas valstu sākotnēji kopīgi noteiktie mērķi bija atbalsts pārejā uz tirgus ekonomiku, nacionālās ekonomiskās politikas saskaņošana ar starptautiskajām prasībām un OECD valstu labākās pieredzes, kā arī politikas vadlīniju apgūšana, veicinot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un politisko stabilitāti.  Laika posmā no 1998. līdz 2004. gadam Baltijas reģionālā programma bija galvenais OECD un Latvijas sadarbības instruments. Tas nodrošināja iespēju Latvijas valdības ekspertiem regulāri piedalīties organizācijas rīkotajos reģionālajos semināros un konferencēs, kā arī gūt pieredzi, iesaistoties OECD pētījumu sagatavošanā. 

2005. gada aprīlī Parīzē notikušajā pēdējā Baltijas reģionālās programmas izvērtēšanas sanāksmē Baltijas valstis uzsvēra galveno mērķi – pilntiesīgu dalību OECD. Tika identificētas prioritārās jomas turpmākajai sadarbībai ar OECD, t. sk. nepieciešamība iegūt novērotāja statusu organizācijas komitejās.

Pamatojoties uz OECD paplašināšanās stratēģiju, 2004. gada 25. augustā Ministru kabinets pieņēma Latvijas un OECD sadarbības politikas pamatnostādnes (Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.08.2004. rīkojums Nr. 589).  

Tas ir pirmais politiskais dokuments, kurā definēts Latvijas mērķis – OECD dalībvalsts statusa iegūšana. Latvijas un OECD sadarbības politikas pamatnostādnes nosaka vienotus rīcības virzienus un galvenos valdības līmenī veicamos uzdevumus. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.08.2004. rīkojuma Nr. 589 3. punktu Latvijas Republikas Ārlietu ministrija katru gadu Ministru kabinetā iesniedz informatīvo ziņojumu par OECD pamatnostādņu īstenošanas gaitu.