ES daudzgadu budžets 2014.-2020.gadam

02.12.2014. 19:09

2013. gada 19. novembrī tika saņemts Eiropas Parlamenta atbalsts ES daudzgadu budžetam 2014.-2020. gadam. Būtiski, ka vienošanās tika panākta laicīgi, tādējādi izvairoties no pārrāvuma ilgtermiņa ES budžeta plānošanā, kam būtu negatīva ietekme gan uz Latvijas lauksaimniekiem pieejamo tiešo maksājumu apjomu, gan kohēzijas projektu veiksmīgu īstenošanu. Šobrīd norit dokumentu formālā apstiprināšana un ar 2014. gadu tiks uzsākta instrumentu īstenošana.

Plašāku informāciju par ES daudzgadu budžeta sarunu rezultātu var atrast šeit.

Budžeta galvenie darbības virzieni

Budžeta priekšlikuma inovatīvie elementi lielākoties saistīti ar "Eiropa 2020" mērķu īstenošanu, ierosinot izmaiņas tādās ES budžeta izdevumu jomās kā Kohēzijas politika, Kopējā Lauksaimniecības politika, Pētniecības politika, Ārējās darbības instrumentā, kā arī izveidojot jaunu Infrastruktūras attīstības instrumentu. Budžets paredz atbalstu Izglītības politikai, Eiropas iekšējās drošības politikai, kā arī Eiropas Komisijas administratīvos izdevumus.

Latvijas intereses ES daudzgadu budžetā

Latvija sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014.–2020.gadam īpašu uzmanību pievērsa divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas politikas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšanai Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū. Līdztekus prioritārajām interesēm Latvija ir ieinteresēta aktīvi iesaistīties diskusijās par visiem budžeta galvenajiem virzieniem un politikām.

Aktivitātes ceļā uz ES budžetu